Palaguin Ang Kaloob Na Buhay

Medium: Kap. na Robit
January 23, 2021 / 6:05 PM

Isang mapagpalang pag-aaral ang bati ko sa lahat at bawat isa at tunay nawa na ang mga aralin na laging binabahagi sa inyo ng Kabatlayaan ay maging kasangkapan ng bawat isa sa tunay na pagkasulong ng inyong pagkatao, ngayon at sa lahat ng sandali.

Mga minamahal na mag-aaral, tunay at katotohanan na ang bawat isa’y binigyan ng mga kaloob na naaayon sa isang sisidlan o takalan. Katotohanan din na mayroon na binigyan ng higit kumpara sa iba. Subalit, ang mga kaloob na ito’y sapat sa panahon na sa inyo’y ipinahiram.

Subalit, inyong pakatandaan at laging ipaalala sa inyong mga sarili na ang mga kaloob na binigay sa inyo, ang lahat ng ito ay naglalayon para sa inyong ikabubuti. Ito’y naglalayon upang ito’y maging kasangkapan para sa isang pagbubuo, sa isang pagtatayo, sa isang pagsasama na mayroon ng dakilang tungkulin. Kung kaya’y hindi man pantay o maaaring sinasabi ninyong hindi sapat ang kaloob na mayroon kayo,  nawa’y ito’y gamitin ninyo sa inyong ikasusulong o ikauunlad. Hindi man kayo ang maging dahilan ng pag-angat ng kabuhayan ng inyong mga kapwa ay harinawa’y huwag naman din kayong maging dahilan ng kanyang kahirapan. Kung hindi man kayo makapagbibigay ng magandang kalusugan ay huwag naman din sana kayo ang maging dahilan ng pagkakasakit o karamdaman ng inyong mga kapwa. At kung hindi man kayo nakapagbibigay o nakakapagturo nang sapat na aralin ay madama nawa ng inyong kapwa ang pagmamalasakit, ang aruga na hinahanap ng bawat isa. Kung gayon mga minamahal na mag-aaaral, kayo ba ang kaibigan na nagsusumiksik, nagpipilit na ilapit ang kaibigang may sakit sa isang manggagamot. Kayo ba ang mga magulan na gagawin ang lahat upang ang kanyang mga anak ay akayin sa tamang landasin ng buhay? Kayo ba ang tagapangalaga ng puno ng igos na puputulin ng may-ari, subalit bilang tagapag-alaga ay nakiusap, humingi ng ilang panahon upang ang punong ito’y mabigyan ng pagkakataon na mamunga? Kung kayat aking mga minamahal na mag-aaral, muli at muli ay ipinaaalala sa lahat at bawat isa na kayo ay mayroon ng dakilang tungkulin na hindi lamang ang paunlarin ang sarili bagkus paulit-ulit ninyong tatandaan na ang kapwa ay kasangkapan sa pagkasulong na minimithi ng inyong tunay na pagkatao. Kung kaya’t sa araw-araw nawa’y laging magsumiksik sa inyong alaala na kayo ay kasangkapan, na kayo’y isan manlalakbay, dumadaan lamang sa kapatagang ito ng lupa. Subalit mayroon kayong taglay, dakilang tungkulin, mayroon kayong sinumpaan sa dako paroon ng buhay.

Kung kaya’t paulit-ulit na sa inyo’y sinasabi, huwag ninyong aksayahin ang panahon. Huwag ninyong aksayahin ang mga kaloob na sa inyo ay ipinahiram, bagkus ito’y inyong palaguin, ito’y inyong pagyamin. Ito nawa’y magbunga ng marami, nang sagana tuwina upang hindi lamang kayo ang makinabang, higit na’y ang mga kapatid na nangangailangan.

Ito lamang ang bahagi ng pag-aaaral at muli ay tanggapin ninyo ang pagpapala, pagharian kayo ng liwanag, ng kapayapan, ngayon at sa lahat ng sandali.

Ang inyong patnubay … Lucas.