Ang Mabuhay Sa Kapatagan Ay Isang Pag-aaral

Medium: Kap. na Ligaya
January 30, 2021 / 6:07 PM

Kapayapaan, kahinahunan, kababaan ng loob ang siya nawang maghari sa bawat kaisipan ng aking mga mag-aaral upang maging kapakipakinabang ang mga sandaling nakikipag-ugnay kayo sa Amang makapangyarihan. Maghari nawa ang ganap na katahimikan upang madama ninyo ang mga biyayang sa inyo ay pinagkakaloob na siyang magpapalakas ng inyong mga tunay na pagkatao sa pagsasakatuparan ng inyong mga banal na tungkulin sa pagkakataong ito.

Napakaganda ng panalangin ng nauukol sa pagpapahiwatig ng ating mga kaluluwa. Bawat isang kaluluwang nakauunawa sa kahiliman ng buhay umaasa ang Kabatlayaan na ang panalanging ito ay magsisilbing inspirasyon upang kayo’y magpatuloy sa dako paroon ng inyong mga buhay taglay ang mga karunungan at kabanalang laging inihahatid ng Kabatlayaan.

Mga minamahal ko, damang-dama ng bawat isa sa inyo na ang pag-aaral ng dakilang simulaing ito ng espiritismo ay hindi isang pagkakataon lamang, kung hindi ito’y sadyang ginamit ng mga Batlaya upang kayo nga sa inyong mga sarili, sa kalagayang iya’y nalalaman ninyo… kayo pala’y walang nalalaman. Kung kaya nga mga minamahal ko, sikapin ninyong sa bawat pakikipag-aral sa Kabatlayaan ay mayroon kayo ng mumunting aralin o gabutil ng mustasa ng mga kaalaman upang kayo sa inyong mga sarili, bagaman aba sa paningin, subali’t sa kalagayan ninyo, sa gawi ng inyong mga espiritu, unti-unti na kayong nakaaangat di man dapat, nadarama ninyong kayo’y naging mapapalad sa bilang mapapalad, sapagkat sa ganitong pagkakataon, hindi matutumbasan ng salapi o yaman ng daigdigan ang mga mumunting kayamanang natitipon ninyo sa inyong mga lukbutan. At dahil diyan, magalak kayo sa inyong mga kalagayan sapagkat nababaanagan ng Kabatlayaan na kayo ay tumatapat, kayo’y hindi natitigatig, anomang mga pagsubok, anomang mga kahinaan ng laman ay kayang-kaya ninyong paglabanan.

Alalaumbaga mga minamahal ko, ang ibig kong sabihin, nang dahil sa inyong mga pagpapasakit, na sa inyong pagkaunawa ng dakilang simulaing ito ng pag-ibig, hindi kayo kailanman makakadkad sa inyong mga pagkayapos, sa inyong mga pagkakayakap sapagka’t napatunayan ninyo sa inyong mga sarili na nasasagot ang bawat kakumbakitang gumigiyagis sa inyong mga pagkatao. Nabibigyan ninyo ng mga suhestiyon o sulusyon ang mga maliliit na mga kahinaan. Gayundin naman maging ang mga malalaking solusyon ay gumigiit sa inyong mga kaisipan sa sandaling kayo ay makipag-ugnay sa Kaitaasan.

Damang-dama ninyo sa inyong mga sarili ang mga pagpapala, ang mga pagsubaybay ng dahil na nga sa marubdob ninyong pag-aaral at pagnanasa, ang mga kahinaa’y unti-unti ninyong naiwawaglit, ang mga maliliit na ugaliing siyang gumagapos, siyang nagiging dahilan upang sa inyong pagkakarapa’y di na kayo makabangon pa, na sa pamamagitan nga ng matapat na pakikipag-ugnay sa Kaitaasan at nang dahil na rin sa pakikinig sa mga aralin ng Kabatlayaan, nakangiti ang inyong mga labi, anomang biyaya ang sa inyo’y dumating, tila baga, isang pangarap ng kahapon na hindi nagbibigay sa inyo ng anomang bagabag.

Ang mahalaga, magtamo kayo ng kapayapaan na nagmumula sa inyong mga pagkatuto. Ang mga pagsubok o suliranin ay malaking aral ang sa inyo ay dinudulot. Sa ganitong kalagayan, makahihiyaw kayo ng tagumpay sapagka’t nakaalpas na kayo sa mga pasaning nakapasan sa inyong mga balikat. Naiwaglit na ninyo ang mga dala-dalahin ng inyong pagkatao, na ito pala’y sadyang kinakailangan at nalalaman ko na nadarama ninyo sa inyong mga sarili, katulong ang mga kaespirituhan upang kayo sa inyong mga kalagayan ay lagi ng sumilay ang pag-asa, sumilay ang panibagong araw, sumilay ang panibagong sigla upang tuluyang makahulagpos kayo sa pagkakatali o pagkagapos sa kamangmangan.

Kaya mga minamahal ko, magdiwang kayo sa inyong mga sarili. Magpakatapat kayo sa inyong mga pag-aaral. Ang mga gabutil na buhangin ng ginto na kayamanan ng inyong mga pagkatao’y tipun-tipunin ninyo sa inyong mga lukbutan… at ito kailanma’y hindi masasayang.

Inuulit ko mga minamahal na kapatid, ang mabuhay sa kapataga’y isang pag-aaral at ang pag-aaral na mayroon ng mataimtim na pag-unawa ang siyang maghahatid sa inyo sa katagumpayan ng inyong mga pinapangarap. Siyang magbubukas sa inyo sa pintuan ng kaligtasan, lamang pagpapakasakit, kababaan, kahinahunan ang siya nawang maipakita ninyo sa inyong paligid upang ito’y maging batobalaning aakit upang makasalo ninyo sila sa hapag ng Panginoon.

Ipagpatuloy ninyo mga minamahal ko, hindi ninyo ito kailanman pagsisihan bagkus kaiinipan ninyo ang ganitong mga sandali na kayo ay kasalo sa hapag ng Panginoon upang tikman ang masasarap at matatamis na bunga ng inyong mga gawaing nauukol sa inyong mga tunay na pagkatao.

Muli ay tanggapin ninyo ang walang hanggang pagpapala ng mga langit. Mabigkis nawa kayo sa ganap na pagkakaisa. Katapatan sa inyong pag-aaral at pagsasagawa ng diwa ng simulain ng espiritismo at ito ang pag-ibig.

Paalam, ang inyong protektor … Antonio de Padua.