Hesus, Ang Kristo

Medium : Kap. na Sweet
January 23, 2021 / 6:55 PM

Tanggapin ninyo ang pagbati ng Kaitaasan. Manatili sa inyong kalagayan ang matapat na pag-aaral ng espiritismo upang ang katatagan ng inyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang laging manatili maging sa panahon ng pagsusulit o pagsubok. Kapayapaan nawa ang manatili sa inyong lahat, ngayon at magpakailanman.

Upang maisakatuparan ng tao sa larangan ng paggawa ang kanyang natututunan, kinakailangang maging matatag, mapagsaliksik, nagtatanong. Katulad ng isang bunso na kung hindi nauunawaan ang paksang aralin, itinataas niya ang kanyang kamay upang mapalawig ang kanyang pagkaunawa. At sa bahaging ito ng inyong pagsasaliksik, nais ninyong maunawaan, sino si Hesus na Siyang punot-dulo ng Kristiyanismo na Siyang binabandila at pinagpapatuloy ng espiritismo?

Ang banal na aklat ay hindi nagkukulang sa pangaral na handang sagutin ang katanungan ng isang mag-aaral upang lalo pang mapapatatag ang kanyang katayuan at paninindigan sa gitna ng pakikipamuhay sa daigdigang ito ng pagsubok, hirap, luha at hinagpis.

Tinanong ni Hesus si Pedro, “Ano ang sinasabi ng tao kung sino ako? Sinabi sa Kanya ng alagad, mayroong nagsasabing kayo si Elias, gayun din namang may nagsabing Kayo si Juan Bautista. Ang iba naman ay nagsabi, isa kayong propeta. At kapag daka’y tinanong ni Hesus si Pedro, Ikaw sino ako para sa iyo? At sinabi nga ni Pedro, Ikaw ang Kristo.” Mga kapatid ko, sa maikling tanong at sagot na ito, mababatid mo kung sino nga ang tunay na Hesus na niyayakap at nagiging gitna ng iyong pananampalataya.

Noon pa man, nababatid na ng mga tao ang isang katotohanan na ang isang espiritu bilang kawangis at tunay na anak ng Diyos, pagkatapos ng kamatayan ay muling makikipamuhay upang hanapin ang rurok ng tagumpay, upang hanapin ang kanyang kaganapan, upang tuparin ang kanyang tungkulin bilang anak ng Diyos na pansamantalang naantala dala ng kanyang kamangmangan, na pansamantalang nalimutan dala ng kanyang kahinaan at labis na pagkapit sa alitigtiging maka-materya. Kaya’t nang sinasagot kung sino Siya, bumanggit ng mga katauhan, “ikaw si Elias o isang propeta na nabuhay na sa nakaraan”. Kaya’t may dala-dalang baon, may dala-dalang aralin o diwang nakakaunawa at handa na sa pagkatupad. Subali’t kakaiba ang sinabi ni Pedro, “ikaw ang Kristo, ikaw ang Hinirang, ikaw ang anak ng Diyos” na nauna sa pagkasulong at nang dahil dito isinugo upang magpakilala ng panibagong pag-aaral sa tao, upang maglikha ng panibagong simula na magbigay ng panibagong halimbawa o inspirasyon, paano ba bumalik sa kanlungan ng Ama. Hindi Siya diyos na nagkatawang-lupa sapagka’t iisa lamang ang Diyos at hindi lamang ang daigdig na inyong ginagalawan ang nag-iisang daigdig na nilikha ng Ama. Hindi lamang kayo o ang mundong ito ang sentro ng daigdig, maraming daigdig na nasa ilalim ng pamamahala at pag-iisip, pagkandili ng Diyos. At Kanyang sinugo ang isang Kristo, ang isang ganap na espiritu upang damhin at ipakita sa tao ang tunay na Kalangitan na matatagpuan lamang sa pagsunod sa Kanyang aralin.

Gayunpaman, hindi ipakikipagtalo ng espiritismo ang araling ito sapagka’t si Kristo na rin ang nagsabi, “Ako at ang Ama ay iisa, ang tumanggap sa akin ay tumanggap na rin sa Ama. Ang sumunod sa akin ay sumunod na rin sa kalooban ng Diyos.” Kaya’t kung ganito nga, ang tanging matitira lamang sa mag-aaral ay sundin ang kalooban ni Kristo. Hanapin ninyo ang inyong pagkakasulong, hanapin ninyo ang inyong pagbabago at ito mga kapatid ko, sinabi rin Niya, “Ang anak ng tao ay magbabata ng maraming bagay, itatakwil Siya ng mga Seserdote, ng mga matatanda at eskriba, papatayin, subalit pagkalipas ng tatlong araw ay muling mabubuhay.” Sa pamamagitan ng pagpasan ng inyong krus, sa pamamagitan ng hirap at sakit, sa pamamagitan ng pagpasa sa mga pagsusulit na ibinibigay sa isang bata, doon lamang siya makakapagtapos sa isang baitang ng pagkasulong, perfeccion at pagbabago.

Mga kapatid ko, parang nakakatakot maging anak ng Diyos sapagka’t punong-puno ng hirap, pagbata sa maraming bagay, subalit ito lamang ang tanging kaparaanan na pinakita ni Hesus, buhatin ninyo ang inyong krus, damhin nyo ang subaybay, at sa pamamagitan nito ay makikita nyo ang pagbabago. Na sa kabala  ng hirap, kayo ay makakapagpatawad pa, na sa kabila ng kaguluhan, mararamdadaman ninyo ang kapayapaan, na sa kabila ng sigalot, magkakaroon pa kayo ng kapanatagan ng inyong mga kalooban, na sa kabila ng sakit ng laman, nararamdaman nyo ang kasiglahan ng inyong mga espiritu sapagka’t napagtatanto ninyo ang anumang tangkilikin ninyo sa kapatagan ng lupa’y panandalian lamang. Isang kabanata lamang sa maraming pagkasulong na minimithi ng inyong espiritu, isang baitang ng mahabang pag-aaral ng isang nagsusuri at nag-aaral, kinakailangan ninyong ipasa ang pagsusulit kung nais ninyong magtapos sa mababang paaralan na pang-materyal. At ang espiritu ang siyang tunay na “ako”, tunay na nilikha, tunay na anak ng Diyos na hahanapin ang kanyang pagkasulong.

Ito lamang ang sa inyo’y bahagi ko, muli ang kapayapaan, nawa’y ang mga salitang nagmula sa Kabatlayaan ay tumapik sa inyong mga balikat, gumising sa inyong mga natutulog na kamalayan, magbigay ng lakas, magbigay ng pagkain sa inyong espiritu upang magampanan nito ang karapatdapat bilang pagtugon sa pakikipagkasundo sa Ama bago kayo pumalaot sa daigdigang ito at lagi na’y maalala ninyo na mayroon ng espiritung nananahan sa inyong mga puso, pag-iisip, damdamin at kalooban na nangangailangan ng pansin at pagkalinga. Paalam ang inyong apostol … Santiago.