Tunay Na Pagbabago Para Sa Ikasusulong Ng Tunay Na “Ako”

Medium: Kap. na Robit
January 30, 2021 / 6:08 PM

Tanggapin ninyo ang pagpapala, manahan nawa sa inyo ang liwanag ng pagkakaisa, ang pagtutulungan at pagkakapatiran anuman ang dumating sa inyong mga kalagayan, ngayon at sa lahat ng sandali.

Mga minamahal na mag-aaral, sa biglang malas, kung ang isang tao ay nagdarasal, sumasamba sa Diyos, nagbabasa ng Banal na Kasulatan, at nagpapahayag nito, marahil sasabihin ninyo na siya ay isang tunay na mananampalataya. Subalit kung titignan ninyo ang kabuuan ang isang tunay na mananampalataya, ito ay isang bahagi lamang ng kabuuan. Kung kaya’t masasabing ito’y isang bahagi ng paghahanda ng isang kalagayan upang kanyang matunton ang daan patungo sa lupang pangako, kung kaya’t ito’y susundan, ito’y palalawakin, ito’y palalalimin, ito’y dadagdagan sa maraming kaparaanan at isa ito ay ang paghahangad na matuto upang mag-aral, upang unawain ang maraming aralin na kailanganin ng kanyang pagkatao.

Sapagkat katotohanan na habang kayo’y naghahangad na matuto ay inyong mapapatunayan sa inyong mga sarili na maraming mga aralin ang iyong kailanganin upang matanggap mo sa iyong sarili ang iyong mga kahinaan. At kapag daka’y kikilalanin mo na tunay na marami ka pang kulang, na marami ka pang hindi nalalaman na tatanggapin mo sa iyong sarili na ikaw ay nagkamali. Kung kaya’t sa pagtanggap sa iyong kahinaan, sa pagtanggap ng iyong pagkakamali at sa marami pang aralin na iyong natututunan ay magkakaroon ka ng hangarin na baguhin ang iyong sarili. Kung kaya’t sasabihin mo na “ako’y namamanata na ako’y magbabago”, subali’t ito’y hangarin ng iyong pagkatao at nagtatanong ka rin, “papaano ako magbabago?”, “mahirap magbago” at iyon ay katotohanan. Subalit kung nais mong tunay na masulong sa iyong kalagayan, ikaw ay magdedesisyon. Ikaw ay magkakaroon ng isang tiyak na paghahangad upang makamtan mo ang iyong ninanais. Kung kaya’t ipinapayo na sa iyong pagbabago ay lagi mong alalahanin na ito’y isang desisyon.

At sapagkat ito’y isang desisyon, bagama’t mahirap, ay iyong tatalikuran, iyong iiwanan, iyong bibitawan ang mga bagay na hindi tunay na kailangan at hadlang sa iyong pagbabago. Sapagka’t ito’y isang desisyon sa tuwinang darating ang hadlang, sasabihin mo sa iyong sarili “hindi ako susuko”, “mabuti ang aking hangarin”, “ito’y maghahatid sa akin sa pagkasulong ng kalagayan”, “kung kaya’t hindi ko tatakasan ang mga suliraning kaakibat ng aking pagbabago.” Ipinapayo rin sa pagbabagong ito na sasabihin mo sa iyong sarili, “ako’y magtitiis, ako’y magtitiyaga”, sapagka’t kaakibat ng pagbabago ang pagtalikod sa iyong mga kahinaan na nakasanayan, tunay na mayroong sakripisyo.

Gayun din sa iyong pagbabago ay hindi ka mananatili sa iyong lugar o kalagayan, ikaw ay lalabas, makikisalamuha sa iyong kapwa sapagkat sa kapaligiran ay doon mo matatagpuan ang marami pang karunungan. Matatagpuan mo ang marami pang mga karanasan na siyang hahasa sa iyong mga kaangkinan. Sa kapaligiran ay mayroong mga pagsubok na kung saan ito’y hahamon sa iyong katatagan, magbibigay ng inspirasyon upang higit mong pagtibayin ang iyong desisyon o kapasyahan  na magbago. Sa iyong kapaligiran, maraming hahadlang subali’t dito mo mapapatunayan kung tunay nga bang nagbago ang iyong sarili.

Kung kaya’t aking minamahal na mag-aaral, ang bawat isa’y nagkaroon ng pamamanata, nagkaroon ng desisyon. Kung kaya’t muli at muli sa inyo’y pinauunawa na nawa’y hindi ninyo nakakalimutan ang mga panatang ito. Lagi ninyong taglayin ang kababaang loob, gayun din naman, lagi ninyong isipin at tanggapin sa inyong sarili na kinakailangan ninyo ng mga aralin. Hindi sapat ang inyong nalalaman sa iba’t ibang panahon sa buhay na ito. Hindi sapat ang inyong karunungan sa iba’t ibang uri ng inyong mga kapwa, na inyong nakakasalamuha sapagkat sila’y tulad mo, magkakaiba kayo ng antas ng inyong tunay na “ako”.

Ito lamang ang bahagi ng pag-aaral na sa inyo’y maipagkakaloob ng inyong abang lingkod.

Muli, tanggapin ninyo ang pagpapala. Manatili sa inyo ang pag-uunawaan, ang pagkakaisa, higit na’y ang pagkakapatiran, ngayon at sa lahat ng sandali.

Ang inyong patnubay… Mateo.