Humayo At Ipalaganap Ang Mabuting Balita

Medium: Kap. Helen Miranda
Enero 15, 2005


Tanglawan kayo ng liwanag na buhat sa kaitaasan at nawa’y maghari ang ganap na kapayapaan ng inyong pag-iisip, damdamin at kalooban ngayon at sa lahat ng sandali.

Matulin ang paglipas ng panahon. Ang mga araw, oras at mga sandali na nagdadaan sa inyong mga buhay ay kailanman na hindi na magbabalik. Walang maiiwan kundi ang mga ala-ala ng mga karanasang naganap sa inyong mga buhay. Bakit mahalaga ito sa inyong mga pag-aaral? Sapagkat, sa bawat yugto ng buhay ng tao ay matimbang kung saan na kayo naroroon, kung saan na kayo dinadala ng mga karanasan sa mga gawain sa inyong mga pakikipamuhay.

Sapagkat wala ngang nakatatalos, maging ang inyong mga anghel na tagasubaybay kung kailan darating ang mga bagay na inyong pinangangambahan. Kaya nga walang nalalabi sa lahat at bawat isa kundi ang magsikhay ng mga puhunan na tangi ninyong madadala sa dako paroon ng buhay. Puhunang hindi kinakain ng tanga, hindi nananakaw at hindi napapanis — ito ay mga gawang kabutihan at kabanalan, mga salita ng Diyos at mga mabubuting aral na lagi ninyong naririnig. 

Hanapin ninyo at ulinigin ang tinig na nagmumula sa ilang na nagpapagunita na kinakailangang linisin ang daan na daraanan ng Panginoon at ito nga ay ang paglilinis at pagsisisi sa inyong mga kasalanan. Talikdan ang mga kasalanang ito sa inyong pakikipamuhay sapagkat may darating na higit ang kaalaman at kapangyarihan at ito nga ay ang Panginoong Hesukristo, na matapos magpa-bawtismo sa ilog Jordan ay bumaba ang Banal na Espiritu na nag-anyong kalapating puti bilang patotoo na siya ang Anak ng Ama sa kaitaasan.

Sapagkat ang tinig na nagsasabing “ Ito ang sinisinta kong anak at aking pinakaiibig” , at sapagkat natatalos ng bawat isang mag-aaral kung ano ang ginagampanan ng Panginoon sa sanglibutan, tulad ng kasiyahan ng mga Apostol na Kaniyang isinasama at iniaaralan upang upang magbahagi ng mga kaalaman sa sanglibutan. Kung paanong ang Panginoon ay nagpagaling ng mga may karamdaman, sapagkat Kaniyang sinabi, “naparito ako hindi sa mga banal, kundi sa mga may karamdaman” at hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang karamdaman. Mga patutoo na sa buhay ng isang tao ay dumarating ang mga pagsubok at dahil iyan ang mga sandali na may mga kaparaanan at kadahilanan upang makilala ang kadakilaan ng simulain ng Panginoon.

Humayo kayo at ipalaganap ang mga mabubuting balita at salita ng Panginoon. Hanapin ninyo ang dakilang katotohanan at ang sinomang nagnanasang makarating sa kaharian ng mga langit, pasanin ang krus sa kaniyang balikat at sumunod sa mga yapak ng Panginoon. Mga pagsubok, paghihirap at tiisin na kinakilangang danasin ng isang tao upang makamtan ang tunay na kaligayahan.

Humayo kayo at maghanap. Ang bawat naghahanap ay makasusumpong. Ang bawat humihingi ay binibigyan at ang bawat kumakatok ay binubuksan.

Unahin muna ninyo ang mga bagay na ukol sa kaharian ng mga langit at ang lahat ay magiging karagdagan na lamang.

Iyan ang dakilang katuruan na bawat manggagawa ay iiwan ang kanilang mga mahal sa buhay, tatalikdan ang alindog ng sanglibutan upang hanapin ang kanilang sarili at masumpungan ang dakilang tungkulin ng pagpapalaganap ng dakilang simulain ng Panginoong Hesukristo, ito ang simulain ng Espiritismo na siyang magpapatutoo sa inyong sarili kung saan kayo dinadala ng inyong sinimulang pag-aaral.

Humayo kayo at paghahanapin ang inyong mga kapatid na wala pang kinalalaman sa gawain ng kabutihan at kabanalan, at ang biyaya at pagpapala ng kaitaasan ay laging sasainyo sapagkat mayroon kayo ng tapat at matibay na pananampalataya at pananalig sa Dakilang Ama .

Ito ang iiwan ko sa inyong pag-aaral at muli’y maghari ang ganap na pagkakaisa at pag-iibigan ngayon at sa lahat ng sandali.

Paalam, ang inyong…

APOSTOL PABLO