Espiritismo, Ang Simulain Ng Panginoong Hesukristo

Medium: Kap. na Lolly Sison
Disyembre 4, 2004 / 6:25 n.g.


Tanggapin ninyo ang pagpapala mula sa kaitaasan at nawa’y paghariin ninyo ang mabuting pagsasamahan ngayon at magpakailanman.

Mga kapatid sa mga sandaling ito’y pinahahalagahan ninyo ang pag-aaral ng simulaing ito ng Espiritismo. Ito ang simulain ng Dakilang Kristo. Maghari sa lahat at bawat isa ang mabuting pagsasamahan at pagkakapatiran. Kayo ang pinagpala na nakakarinig ng tinig sa ilang. Kayo ang nakadarama kung saan kayo dinadala ng inyong pag-aaral ..kung paano pinauunlad ang inyong kaalaman sa maraming kalihiman ng buhay. Nabibigyan ninyo ng katugunan ang maraming kakumbakitan ng buhay. Iyan mga kapatid ang kapalaran ninyo. Busog ang inyong mga diwa sa maraming karunungang ipinagkakaloob ng Kabatlayaan. Anuman ang mga pagsubok na dumarating sa inyong mga kalagayan ay tanggap ninyo na ito ay karapatdapat at para sa inyong mga ikabubuti. Iyan mga kapatid ang mga biyayang ipinagkakaloob sa inyo ng Kabatlayaan. Dumating ang darating, ito ay nasa kapahintulutan ng Dakilang Ama. Walang mapapahamak kundi yaon lamang anak ng kapahamakan. Kayat mga kapatid, kayo ang pinagkalooban ng ganitong pag-aaral. Tumatanggap ng mga karunungang magpapaunlad sa inyong mga pag-aaral lalo at higit sa kapatagang ito, taglay ninyo ang kapayapaan ng inyong mga kalooban, sapagkat iyan ang hinihingi ng Kabatlayaan na sa inyo’y walang sawang pumapatnubay inihahanda ang inyong ikasusulong sa pag-aaral ng simulaing ito ng Espiritismo.

Maging malinis ang inyong mga kalooban.. Taglayin ninyo ang katapatan na kayo’y mag-aaral ng simulaing ito ng Espiritismo. Maging kasangkapan kayo na magpapatotoo na ang lahat at bawat isa ay magkakapatid sa espiritu at sa katotohanan. Kayat kinakailangang mag-ibigan, magtulungan, at ang pagkakawanggawa sa inyong mga kapatid sa laman, sa asal at sa espiritu. Ito mga kapatid ang nawa’y taglayin ninyo saan man kayo naroroon, maging lingkod kayo sa inyong kapwa, na kayo’y magpapalaganap ng kabutihan at kabanalan. Dumating man ang dumating, laan ang inyong pagkatao na kayo ay ang maglingkod upang huwag dumating sa inyong kalagayan ang kayo ay ang paglingkuran.

Mga kapatid, laganap ang mga pangyayaring di inaasahan sa inyong mga buhay. Ang Kabatlayaan ay hindi nagkukulang na kayo ay laging paalalahanan., na kayo’y laging ihanda sa mga pangyayaring dumarating sa inyong mga buhay.. Taglay ninyo ang kapayapaan ng inyong mga pagkatao. Handa kayo sa anomang pangyayari na darating sa inyong mga buhay kaya hindi kayo nababalisa sa anumang natutunghayan, mga malulungkot na pangyayaring hindi inaasahan at ang mataimtim na panalangin na nawa’y magkaroon ng kaliwanagan ang mga kapatid nating dumaranas ng mga pagsubok o iyong mga nangaputi ang buhay na walang paghahanda. Idalangin ninyo ang mga kapatid na ito na sana’y magkaroon ng kaliwanagan at kaunawaan sa mga pangyayari na dumarating sa kanilang mga buhay. Iyan mga kapatid ang kinakailangan nilang paghandaan..

Lagi na’y taglayin ninyo ang kalinisan ng inyong mga kalooban. Dumating man ang darating, mayroon kayong matibay na pananampalataya sa kapangyarihan ng Dakilang Ama. Mayroon kayong baunan na mga mabubuting gawa na inyong malilikha sa inyong mga kapwa. Na ito ang kinakailangan ninyong pahalagahan sa lahat ng pagkakataon na mayroon kayong maitanim na mabubuting gawa sa inyong mga kapwa , na ito ang tanging daan para kayo ay maghugas sa inyong mga maling gawain noong mga nakaraan ninyong kabuhayan. Iyan mga kapatid ang kapalaran ninyo, nauunawaan ninyo ang tunay na kahalagahan ng buhay ng taong hindi lamang miminsang nakitalad sa kapatagang ito. Ito’y paulit-ulit na ipagkakaloob sa inyo hanggang sa hindi ninyo nasusumpungan ang magbibigyay sa inyo ng kawagasan.

Mga kapatid, kung sa inyong mga kalagayan ay dumaranas kayo ng kahirapan, hindi kayo pinarurusahan, manapa ito’y mga kabayaran sa inyong mga pagkukulang. Kayat nararapat na ito’y inyong paghandaan.. Magpalaganap kayo ng mga gawaing mayroong kabutihan at kabanalan. At ito ang mga kaparaanan upang mahugasan ang inyong mga kasalanan.

Ito mga kapatid ay biyaya sa pag-aaral ng simulaing ito ng Espiritismo. Pinauunlad ang inyong mga karunungan hindi lamang sa kapatagang ito kundi lalo at higit sa bayan ng mga Espiritu. Kaya mga kapatid, pahalagahan ninyo ang mga sandaling ito ng inyong pakikipag-ugnayang diwa sa Kabatlayaan. Manalig kayo sa katotohanang ipinagkakaloob sa inyo. Hindi lamang ninyo ito sasarilinin kundi ipagkakawanggawa inyo ito sa inyong mga kapwa. Ipaunawa ninyo na ang bawat pangyayari na dumarating sa inyong mga buhay ay karapatdapat at kinakailangan ninyong maunawaan kung saan kayo mga nagkukulang.

Mga kapatid, malawak ang sinasaklaw ng pag-aaral na ito ng simulaing ito ng Espiritismo. Ang katotohanan, hindi ninyo ito lubos na mauunawaan sa isang kabuhayan lamang, subalit ang batas ay pagsulong. Walang mananatili sa isang kalagayan lamang. Sa mga karanasang dumarating sa inyong mga buhay, ito’y guro na magtuturo sa inyo kung saan kayo nagkulang at kung paano kayo ay masusulong sa inyong mga kalagayan.

Kaya mga kapatid, lubusin ninyo ang inyong pagpapahalaga sa simulaing ito ng Espiritismo. Ito ang daan tungo sa tunay na kaluwalhatian. Mga Banal na Espiritu ang sa inyo’y pumapatnubay, at kanilang nababatid ang mga karunungang magpapaunlad sa inyong mga kalagayan. Kayat mga kapatid, huwag ninyong pagsasawaan, maging ito man ay paulit-ulit sa inyong mga pandinig. Ito ay mga pagkain ng inyong pag-iisip, damdamin at kalooban. Kung paanong paulit-ulit ninyong binabantayan ang kalusugan ng inyong mga katawang laman sa pamamagitan ng kanin at ulam, gayundin, higit ninyong bigyan ng pagpapahalaga ang magbibigay ng kalusugan sa inyong pag-iisip, damdamin at kalooban — at ito’y ang pagkakawanggawa sa inyong mga kapwa, sa laman, sa asal at sa espiritu. Ito ang daan tungo sa tunay na kaluwalhatian.

Iyan mga kapatid ang munting karununagang sa inyo ay aking maipagkakaloob. Sana ito’y inyong maunawaan at maisagawa nang buong katapatan ngayon at magpakailanman.

Maging ilawan kayo na tatanglaw sa maraming mga nangangailangan.

Ang inyong Apostol Juan.