Hanapin Ang Kagandahan

Medium : Kap. na Ligaya de Jesus
November 21, 2020 / 5:10 pm

Tanggapin ninyo ang walang hanggang pagpapala. Magalak kayo sa mga pagkakataong sa inyo’y pinagkakaloob upang minsan pa ay makatupad kayo ng inyong mga tungkulin bilang mga mangagawa sa malawak na bukirin ng Panginoon, ngayon at magpakailanman.

Naririto kayo sa kapatagang lupa. Naririto kayo sa malawak na bukirin ng Panginoon at marahil ay walang kasidlan ang inyong mga kagalakan sapagkat ang inyong mga kaisipa’y napupunpon ng mga biyayang tanging kayo lamang ang nakauunawa. Tumutupad, nagsasagawa upang wika nga ay makatugon kayo hindi lamang sa pangangailangan ng inyong mga pang-araw-araw na buhay kundi higit na’y ang mapaunlad ninyo ang inyong mga tunay na tao (espirutu) na siyang walang kamatayan, na siyang nahihirang sa kapatagang ito taglay ang mga katawang lamang ipinagkaloob upang gamitin sa paglalahad ng mga araling inyong natutuhan sa pakikitalad sa kapatangan ito.

Kung papaanong kayo’y gumagalaw, kung papaanong ang inyong kaisipan ay kumikislot, napaiilanlang, kasabay ang marubdob na pagnanasa na ang mga mumunting aralin na sa inyo ay pinagkakaloob, na sa bawat paglipas ng mga sandali ay naisasakatuparan ninyo at naipadadama sa inyong mga kapaligiran upang minsan pa, ang  kanilang mga pansin ay matawagan. Magkaroon sila ng lakas ng loob, na bagaman tinatawag na magubat ang kanilang dinaraanan, matatarik na mga bundok ang kanilang mga sinasalungat, subalit kayo na mga mag-aaral ng dakilang simulain ng espiritismo, nawa’y sa maliit na bilang ninyong magkakapatid ay manatili kayo sa ganap na pagkakaisa, magkaroon ng pagkakasandugo na sa tuwing dumarating ang mga ganitong pagkakataon ay tinatalikuran ninyo pansamantala ang mga gawaing nauukol sa inyong mga pang-araw-araw na buhay.

At bigyan ng pagkakataon na sa loob ng isang linggo, ang dalawang oras na inyong pakikipag-aral ay maging katumbas ng bawat sandali na ito nga’y nadarama ng bawat isa na nagnanasang ang dakilang simulain ng pag-ibig ay maipalaganap sa apat na sulok ng daigdigan.

Kung magkakagayon ay ibig ko lamang bigyan ng pansin ang isang banggit sa banal na kasulutan na ang ating Panginoon na kasama ng Kanyang mga alagad ay nagawi sa pook na may isang leon na nabubulok, marahil kung kayo man ang lumagay sa kalagayan ng mga alagad, ang inyong mapapansin ay ang kalagayan ng isang nabubulok na leon. Subalit ano ang sinabi ng Panginoon? “Masdan ninyo ang pagkakahanay ng mapuputing ngipin ng isang nabubulok na leon” na ito nga’y katumbas ng paghahanap ng magagandang bagay sa kabila ng mga kapangitang nagaganap sa inyong mga kapaligiran.

Kaya nga mga minamahal ko, panatilihin ninyo ang inyong mga sarili na ano man ang kalagayan ninyo sa kasalukuyan, dumaranas man kayo ng mga kahirapan ng laman o ng mga kirot ng laman, dumaranas man kayo ng paghihikahos, panatilihin ninyo ang inyong mga pagkatao na huwag kayong hihiwalay sa mga katagang “ang Ama ay makapangyarihan, ang Ama ay makatarungan, ang Ama ay mapagmahal sa lahat ng Kanyang nilalang.” At kung ito nga ang siyang mananatili sa inyong pagkatao, katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man kayo idako ng inyong mga panyapak, ano mang pangyayari ang inyong kamumulatan… ang mamumutawi sa inyong mga labi ay pawang pagpapasalamat.

Nangangahulugan mga minamahal ko, kayo’y mga karapatdapat na sa mga araling sa inyo ay pinagkakaloob. Kayo ay lumalandas na sa makipot na daan subalit sa matuwid na landas patungo sa kaligtasan.

Ang aking winika ay isa lamang sa mga pangayayari sa buhay ng Mananakop at sa kanyang mga alagad. At ito’y ninais ko lamang na matanim sa bawat kaisipan ng tao hindi lamang sa inyong mga mag-aaral kung hindi … kung ang inyong bawat pagse-sesyon ay maipalalaganap sa  maraming nilikha, hindi man sila mga espiritista o anomang relihiyon ang kanilang kinaaaniban, ang mahalaga lamang ay magkaroon sila ng lakas ng loob, ng pagtitiyaga na unawain ang mga kataga na aking iniwan upang unti-unti sila rin naman sa kanilang sarili ay maghanap ng mga karunungang katulad nito na siyang gumigising sa bawat nahihimlay sa kanilang mga kalagayan.

“Hanapin ninyo ang kagandahan sa gitna ng kapangitan”.

At kapag ito’y naisakatuparan ng aking mga minamahal na kapatid, ito’y kumbaga sa isang sakit ay makahahawa kayo upang sila rin nama’y unti-unti ninyong makasalo kundi man sa loob ng lunduyan ay sa pamamagitan nga ng mga gawaing  isinasakatuparan  ninyo sa kasalukuyan. Ito nawa’y makarating sa kanilang pandinig upang itoy makatulong sa kanilang kalagayan sa kasalukuyan.

Iyan lamang ang munting aralin na aking maipagkakaloob. Muli ay manatili kayo sa katapatan, magsuri at mag-aral. Isantabi ang malabis na pagmamahal sa inyong mga sarili upang humantad sa inyo ang katotohanan na kayo’y tunay na magkakapatid na nagmula sa iisang Ama na sa inyo’y nakatunghay.

Maghari nawa ang ganap na kapayapaan ng inyong pag-iisip, damdamin at kalooban, ngayon at magpakailanman.

Paalam… ang inyong protektor, Antonio de Padua.