Mag-ipon Ng Kayamanang Panglangit

Medium: Kap.na Sweet dela Cruz
December 5, 2020 / 6:37 pm

Sumainyo ang kapayapaan, katahimikan ng inyong pag-iisip, damdamin at kalooban ang siya nawang mangibabaw sa inyong kalagayan upang maunawaan ang bawat salitang ihahayag sa inyo ng Kabatlayaan. 

At makapagbigay ito nawa ng lakas, hindi lamang inyong katawan kung hindi higit sa lahat, pagtitiwala sa Amang makatarungan… ngayon at sa lahat ng sandali.

Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag kayong magtipon ng kayamanang kinakain ng tanga, nabubulok o kinakalawang na maaaring manakaw ng magnanakaw at mawala sa inyo, bagkus magtipon kayo ng kayamanang makalangit na hindi mabubulok, kakainin ng mga tanga o kakalawangin at hindi pag-iinterasang nakawin ng mga magnanakaw sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso”.

Mga kapatid ko, pag-aralan ninyo ang nagaganap sa inyong paligid. Patuloy ang pag-unlad ng kalagayan ng tao. Ganun din naman ang ekonomiya ng maraming bansa, patuloy ang pag-angat at pagkasulong na tila baga sa sinasabi ni Hesus kung kayat napaisip ang isang mag-aaral, ito kaya ang dahilan kung bakit pinahintulutan ng Ama na magkaroon ng pandemya? Upang tumigil ang tao sa pagsikhay ng mga yamang panglupa? Upang makilala niya, ano ang higit na mas mahalaga sa kanya at isaayos niya ang kanyang pamumuhay at iayon sa hiling ni Hesus?

Mga minamahal ko, unawain ninyo ang mga salita.

Hindi kailanman magbibigay ang Diyos ng bato kung ang hinihiling ng kanyang anak ay tinapay. Hindi rin naman siya magbibigay ng ahas kung ang hinihingi ng kanyang bunso ay isda. Hindi siya magpaparusa sapagkat ang Diyos na inyong kinikilala at kilala ng lahat ay makatarungan, mapagmahal at maunwain.

At ito rin naman ang hiling sa inyo bilang mga anak ng Diyos. Unawain ninyo ang mga bagay na nagaganap sa inyong paligid, unawain ninyo ang inyong kapwa at unawain nyo rin ang inyong sarili. Hiling sa inyo ni Hesus, mag-ipon ng kayamanang makalangit na hindi nanakawin, hindi mabubulok o kakalawangin.

Mga kapatid ko, ano itong kayamanang panglangit? Ito ay ang mga kayamanang pang-espirituwal na kinakailangang sikhayin ng tao sa panandaliang pananatili niya sa kapatagan ng lupa. At bilang paghahalintulad, kayo na mga magulang, natutuwa kayo kung ang inyong supling ay nagbabago, lumalaki, nakatatayo sa sariling paa. Lubha rin ang kaligayahan ninyo kung siya ay papasok sa paaralan. Kukuha ng karunungan at katalinuhan. Hahasain ang kanyang pag-iisip, bubuuin ang kanyang loob upang matutong maghanda sa buhay na kanyang haharapin. At sa pag-uwi, kung ang anak na ito ay matuto, lubhang kaligayahan, karangalan ang ibibigay nito sa kanyang magulang. Gayundin naman ang Amang nasa langit, kung ang isang anak ay kakakitaan ng pagbabagong pang-espirituwal, kaligayahan ito ng Ama lalo pa’t ang isang anak ay uugit ng isang pamumuhay na nahahalintulad sa kanya. Lalo pa’t ang isang anak ay aangat ng baitang sa kanyang pagbabalik, lalo pa’t ang anak ay magdadala ng karangalang ipagmamapuri ng kanyang pamilya.

Alalaumbaga, ang hinihiling sa inyo ni Hesus, mag-ipon kayo ng mga gawain na magpapakilala sa sanlibutan na kayo nga ay tunay na anak ng Diyos. Magpakita kayo ng halimbawa kung ano ang inyong mga natutunan at kayo nga ay naangat na isang kamangmangan na nasa inyo noong kayo ay bata pa.

Kayamanang pang-espirituwal ang hiling sa inyo at ang mga kayamanang panglupa na panandalian lamang ay gagamitin ng isang nilalang sa pagtupad ng kanyang tungkulin.

Kaya’t mauunawaan ng isang mag-aaral na ang tunay na mayaman ay malaya, sapagkat gumagawa siya ng walang takot na babalik sa kanya ang maling gawain na kanyang gagawin. Ang tunay na mayaman ay nakakakilos ng magaan sapagkat ang kanyang pinag-iipunan at pinagtutuunan ng pansin ay ang mga gawain nag-aalis sa kanya ng bigat at mga negatibong alitigtigin.

Ang tunay na matalino ay mauunawaan niya ang lahat ng kakumbakitan na dumarating sa kanyang buhay at nasasagot niya ang maraming pagsubok na sa kanya ay ibibigay ng mayroon ng pang-unawa at kaligayan. Na sa kabila ng pagsubok, siya ay ngingiti sapagkat hiniling niya ang pagsubok na ito, mapanuto ang kanyang espirituwal na kalagayan. Ang tunay na matalino ay mababang loob, mahinahon, kalmado, sa anomang sigalot, kalungkutan, karamdaman o pagsubok na darating sa kanya sapagkat nauunawaan niya ang pakay ng mga ito kung bakit ibinigay sa kanya.

Mga kapatid ko, pag-arala ninyo ang inyong sarili. Nasa bawa paghakbang ng inyong paa o pagkampay ng inyong mga bisig o pagkislot ng inyong pag-iisip, ano ba ang inyong mas higit na pinahahalagahan? Ang kayamanang pang-espirituwal o ang kayamanang pang-materyal na panandalian lamang na nawawala, ninanakaw, at nagiging dahilan ng pag-aawayan? Magpakatalino kayo sa tumpak na kaparaanan ng pagpapakatalino, at kung kayo man ang mga nilalang na biyayaan ng magandang buhay, binigyan ng magandang pagkakataon, nagkaroon ng matalas na pag-iisip at malawak na papel na panlipunan … tanungin ninyo ang inyong sarili, bakit ito pinagkaloob sa akin? Ano ang dapat kong maging tungkulin? Ano ang dapat kong gawin dito? Bakit ibinigay sa akin ang isang oportunidad na hindi ibinigay sa iba? Nawa’y matuklasan ninyo na kayo’y binigyan ng ganitong alagatain sapagkat mayroon kayo ng papel na dapat tuparin. Mayroon kayo ng tunkulin na dapat pagyamanin at nawa’y gamitin ninyo ang bawat natitirang sandali sa inyong  pakikipamuhay sa pagtuklas ng tungkuling ito. Huwang ninyong pabayaan ang inyong mga sariling madala na lamang ng panahon sapagkat babalik kayo sa pinanggalingang Ama at isusulit ninyo ang lahat na inyong ginawa at nawa ito ay makapagbigay sa inyong ng alaala ng magandang alaalang maipagmamapuri ninyo sa paningin ng Ama.

Ito lamang ang sa inyo’y bahagi ko, nawa’y magpakatalino kayong unawain bakit kayo naririto at saan kayo patutungo. At sa pagbalik ninyo sa tahanan ng Ama, kayo nawa ang mga bunso na may daladalang karangalan, may daladalang pagbabago, may daladalang pagsulong at kalinisang ihahayag sa Dakilang Ama.

Paalam, ang inyong subaybay … Santiago.