Ang Simulain Ng Espiritismo Ay Lubhang Kailangan Para Sa Ikasusulong Ng Bawat Tao

Medium: Kap. na Gina
December 5, 2020 / 7:07 pm

Kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isang mag-aaaral at nawa’y patuloy na maghangad ng mga biyaya para sa inyong kapayapaan ng pag-iisip, damdamin at kalooban, ay tunay na maghari ngayon at magpakailanman.

Sa panahon na marami ang nakadarama na mga paghihirap sa kanilang mga buhay, maraming tao ang nakakaisip ng mga nangyayari kung ito nga ba ay pagsubok o kaparusahan sa kanilang mga kalagayan. Kinakailangang matandaan ng mga tao na hindi sa bawat pagbigkas o paghingi sa pangalan ng dakilang Hesus ay maiibsan ang kanilang nararamdaman kundi kinakailangang matuklasan ng tao ang bawat karunungang pilit na binabahagi ng Kaitaasan sa maraming kaparaanan, sa maraming kahayagan at dito’y ginagamit ang iba’t ibang kaparaanan upang ito’y lubos na maunawaan at mabuksan ang kanilang pang-unawa.

Kagaya ng nabanggit ng Dakilang Hesus na sinomang sa Kanya ay susunod ay magiging katulad ng isang matalino na nagtayo ng tahanan sa batuhan ng kanyang buhay. Gaya na lamang ng isang mag-aaral, hindi ba’t kapag mayroong pagsusulit na gaganapin ay nagsusumikap ang mag-aaaral na ito upang makatamtan ang talino para sa pagdating ng kanyang pagsusulit siya ay makapasa? Na sa panahon ng kanyang pag-aaral at paghahanda, ibayong pagsusumikap, ibayong pagtitiyaga, ibayong oras ang dito’y inihahain at inihahandog para sa pagsusulit na ito. Gayundin sa mundo ng mga tao, kinakailangang paghandaan ang bawat pagsubok na dito’y darating sa kanyang buhay, pagsubok na siyang magpapaunlad, pagsubok na siyang bababa sa kanyang pagkatao upang matuklasan ang tunay na kahalagahan ng mundo na kanyang nakagisnan, na kinakailangan sa kanyang katalinuhan na binigay ng Diyos ay ibayong karunungan ang dito’y maisagawa at maisabuhay upang magkaroon ng kahalagahan ang buhay na kanyang hiniling sa Dakilang Diyos.

Kaya’t kinakailangan ng ibayong pagbabantay sa kanyang sarili, kinakailangang maintindihan at maunawaan ng tao na bawat yugto ng kanyang buhay, bawat araw na dumarating sa kanyang buhay ay mahalaga, ay isang pagpapala na kinakailangang makita ng kanyang kapwa at kung paano ito ibibigay, kung paano ang pag-ibig ng dakilang Diyos ay maihain sa tunay na pagkakawanggawa, sa tunay na paggawa sa mundo ng kanyang buhay. Kaya nga’t ang pagtatayo ng bahay na bato sa buhay ng isang tao ay magiging isang mataas na pader na panangga nasa kahit anomang bagyong daraan sa kanyang buhay ay hindi ito matitinig sapagkat sa pagbuo ng mga pader na ito, sa bawat paggawa ng mga kabutihan sa kanyang kapwa, unti-unting tumataas ang pader, unti-unting nagiging panggkalong sa anomang darating na pagsubok sa kanyang buhay.

Subalit marami ang tunay na nakapagbibigay ng kalungkutan, nagiging karamdaman ito ng kanyang kaluluwa kung bakit nagiging maligalig ang kanyang espiritu, ito’y dahil sa patuloy na pagpapahiwatig ng kababaan ng kanyang espiritu sapagkat ngayon ay mang-mang sa pag-aaral sa tunay na buhay na sa bawat pagsisikap ng kanyang kaluluwa, kung hindi naman makikipag-ugnayan ang kanyang pag-iisip, ang kanyang damdamin, tunay na binibigyan ng karamdaman ang taglay nitong espiritu.

Sa bawat karunungang natatamo ng isang mag-aaaral ng simulaing ito ng espiritismo, marami ang nakaabang na kaluluwa na patuloy na humihingi ng karagdagang karunungan upang sa kanilang paghahanda, sa kanilang muling pagsilang sa daigdigang ito ng hugis at anyo ay tunay na magkaroon ng sapat na kasaysayan, sapat na oras upang makapaghanda ang kanilang mga kalagayan. Marami ang mga espiritung naghahangad na ang pag-aaaral ng simulain ng espiritismo ay maihayag sa tunay na nangangailangan, sapagkat marami ang nagiging karamdaman. Iba’t ibang uri ang mga karamdamang ibinibigay ng pagiging maligalig ng kanilang espiritu, tunay na ang lahat at bawat isa ay naghahangad ng pag-asa upang ang nararanasan ng bawat isa, lalong lalo na ng may mga karamdaman ay maibsan at magkaroon ng katapusan. Pero paano nga ba sasapat ang kanilang pag-asa kung kulang ang karunungan upang makapagbigay liwanag sa tunay na mithiin ng kanilang ginagalawan. Kaya’t makatutulong ang isang mag-aaaral sa binabahagi at binababa ng karunungan ng Kaitaasan upang makapagbigay liwanag sa kanilang mga kapwa.

Tunay na marami na ang nalilikha ng bawat henerasyon upang magkaroon ng iba’t ibang pamamaraan ng pagbabahagi ng karunungan na nanggagaling sa Kaitaasan kaya makagagawa, marami ang makapagsasabuhay ng karunungang binabahagi sa inyo ng Kaitaasan. Nasasainyo na lamang ang kaparaanan kung paano ito gagawin at isasabuhay, kung paaano ito ibabahagi upang makamtan ng bawat isa ng inyong mga kapwa ang tunay na karunungang magbubukas ng daan upang magkaroon ng pag-asa ang bawat bukas na kanilang haharapin.

Ito lamang mga minamahal na mag-aaaral ang maibabahagi ko sa inyo sa pagkakataong ito. Tunay na nagkakaroon ng liwanag ang pagsusumikap ng bawat isang mag-aaaral sapagkat madarama ang kagaaanan anoman ang dadaanan at tatahakin ng bawat isang buhay ng espiritu sapagkat hindi lamang nagkaroon ng pag-asa kundi nagkaroon ng tibay ang bawat ginagalawan ng isang lunduyan na nagsusumikap upang maihayag sa iba’t ibang  kaparaanan ang biyaya ng karunungan ng tunay na buhay.

Ito lamang mga minamahal na mag-aaaral at ako sa inyo ay patuloy na makikipag-aral, patuloy na gagabay, patuloy na sasainyo ngayon at magpakailanman.

Paalam ang inyong apostol … Mateo.