Ang Diwa Ng Kapaskuhan Ay Pag-ibig

Medium: Kap. na Ligaya
December 5, 2020 / 5:05 pm

Mabuklod nawa kayo sa ganap na pagkakaisa upang ang diwa ng mga pahayag na ipagkakaloob sa inyo ng Kabatlayaan ay inyong malasap, sapagkat ito’y pagkaing magpapalusog higit na’y ng inyong mga diwa habang kayo’y nakikitalad sa kapatagang ito ng mga hugis. Maghari ang ganap na kapayapaan ng inyong mga pag-iisip, damdamin at kalooban ngayon at magpakailanman.

Mga minamahal na mga kapatid, muli na naman kayong nagsisimula upang bigyan ng maraming tao ng pagpapahala ang nauukol sa kapanganakan ng dakilang Mesiyas. Nalalaman ko na sa inyong kalipunan ang diwa ng kapaskuha’y laging nasasainyong pagkatao. Muli kong uulitin na ang dakilang Mesiyas na pinagdiriwang ng sangkatauhan ay simbulo ng pag-ibig sa lahat at bawat isa, kung kaya nga mga minamahal ko, nawa’y hindi lamang sa ganitong pagkakataon maipadama ng inyong kapaligiran ang diwa ng Pasko.

Muli na namang isisilang ang dakilang Mesiyas na kahit na ito’y paulit-ulit na binibigyan ng pagpapahalaga ay hanggang kailan kaya isasabuhay, ipadarama ng inyong mga sarili lalo pa nga doon sa wala ng pagkakilala sa diwa ng pag-ibig? Magkagayon pa man mga minamahal ko, nais ko lamang matawagan ang kamalayan ng bawat isa, bagamat ito’y paulit ulit na sinasariwa at pinagdiriwang ng sangkatauhan, nawa’y ang kaliitan ng inyong mga bilang ay magkaroon kayo ng pagkakaisa ng diwa ng pag-ibig ay hindi lamang sasariwain kung hindi sa lahat ng pagkakataon, sa bawat sandali ng inyong mga buhay ay kinakailangang mabigyan ninyo ng kahayagan at maipakilala ninyo sa inyong paligid na ang diwa ng Pasko’y hindi isang araw lamang ipagdiriwang o sasariwain ng sangkatauhan.

At sang-ayon sa kasaysayan, sapagkat ang mundo’y bat-bat ng kasamaan, nanaig pa rin ang maraming kaisipan ng tao, nanaig pa rin ang mga pansariling kapakanan at kung magkaminsa’y naisasantabi ang dapat sana’y madama ng sangkatauhan na dapat sanay makita sa lahat at bawat isa na kayo nga sa inyong sarili, sa kabila ng mga tinatawag na pagsubok ay hindi ito nagiging sagabal upang kayo ay humayo ng inyong mga lakad. Dalhin ang inyong mga pamato, taglayin sa inyong mga sarili ang katapatan sa pagsasagawa ng kabutihan at kabanalan.

Hindi nawawala ang tinatawag na mga pagsubok. Hindi nawawala ang mga sagabal at marahil damang-dama ninyo na habang kayo ay nagnanasa na ang perlas ay inyong maipagkaloob sa inyong kapaligiran ay mayroon ng mga pangyayaring humahadlang, mayroon ng mga pangyayaring nagiging sagabal, subalit batid ng Kabatlayaan na ito’y inyong malalampasan. Ito’y bahagi ng inyong mga pagkatao. Ito’y pasaning kinakailangang pasanin ninyo hanggang doon sa dako paroon ng inyong mga buhay sapagkat sa ganitong kaparaanan ay diyan ninyo mapakikilala kung gaano nga kaganda kung saan kayo dinadala ng inyong pag-aaral, at kung papaano kayo nakasusumpong ng kapayapaang di kayang tumbasan ng mga bagay ng lupa.

Hindi lamang dito magtatapos ang pagsariwa at pagbibigay ng Kabatlayaan sa kahalagahan ng diwa kundi sa lahat ng sandali.  Sa bawat pagkakataon ng inyong mga buhay kayo’y naririyan, nagpapakasakit, iaalay ang  inyong mga sarili alang-alanag sa kahayagan ng dakilang simulain ng pag-ibig na hindi lamang bibigyan ng halaga kundi higit na’y isasagawa ng inyong mga pagkatao.

Mga minamahal ko, nawa’y malasap pa ninyo na bagaman sa kapanganakan ng dakilang Mesiyas ay nagregalo ang tatlong pantas na lalake ng ginto, mira at kamanyan na ito nga’y sagisag ng kayamanan, ng katanyagan at ng kapangyarihan. Subali’t sa inyo mga mag-aaral, na ang diwa ng tatlong pantas ay ang inyong mga pagkatao … pag-iisip, damdamin at kalooban na ito nga’y inyo ngang ipinagkakaloob nang mayroon ng kababaan, nang mayroon ng katapatan upang manatili ang pagiging aba ng ating Panginoon at hindi upang matanyag, hindi upang magkamal ng mga karangalan. Kung kaya nga ang haring Herodes ay nagsumikap na hanapin ang sanggol sapagka’t ito nga’y binansagan na bagong prinsipe o hari na sa kanyang kalayagan ni haring Herodes ay ayaw niyang magkaroon ng higit pa sa kanya na maaaring siyang pumigil ng kanyang mga gawang kabuktutan.

Kaya nga mga minamahal ko, habang lumalawig ang panahon sa pamamagitan ng inyong pag-aaral at paglalagay sa larangan ng paggawa ay darating at darating na ang tinatawag na prinsipe ng sanglibutan na siyang maghahari upang ang kapayapaan ang madama sa apat na sulok ng daigdigan. Ang kapayapaan ang siyang lumaganap at madama ng lahat at bawat isa sa kabila ng mga pagsubok na inyong nararanasan.

Mga minamahal ko, ito lamang ang munting abot-sabing naging pahapyaw upang ang pumapasok na panahon ng tinatawag na pagsariwa sa pagsilang ng dakilang Mesiyas ay magkaroon ng simulang kumbaga sa isang istorya ay binigyan ko muna kayo ng maliit na mga pasimulang kaalaman sa kasaysayan ng dakilang Mesiyas.

Ito lamang mga minamahal ko, muli ay maghari ang ganap na kapayapaan ng inyong mga pag-iisip, damdamin at kalooban ngayon at magpakailanman.

Paalam, ang inyong protektor … Antonio de Padua.