Isusugo Ang “Juan” Sa Bawat Isang Kalagayan

Medium: Kap. na Robit
December 12, 2020 / 6:24 pm

Tanggapin ninyo ang pagpapala, manatili ang liwanag, kapayapaan, ngayon at sa lahat ng sandali.

Sa mahabang panahon ng paglalakbay, sa paghahanap ng kaunlaran ay dumarating sa isang kalagayan ang isang kaunawaan na ang kaunawaan na ito ang magtuturo, magbibigay ng inspirasyon sa bawat isa upang magdesisyon, upang magpasya sa kanyang sarili na nais niyang makamtan ang kaunlaran ng kanyang kalagayan. At dahil dito, sa layuning ito ay sisikapin ng isang kalagayan, ibubuhos ang kanyang kaalaman, ang kanyang talento, ang kanyang panahon upang makamtan ang kaunlaran na kanyang minimithi. Kaakibat nito ang pagbabago, ang pag-iisip ng mga kaparaanan upang ang mithiin ay kanyang makamtan. At sa hangaring ito, sasabihin niya sa kanyang sarili na “ako ay mayroon ng kalayaan na gawin ang nais ko”. Sasabihin niya sa kanyang sarili “gagawin ko, hahanapin ko at pipilitin kong makamtan anoman ang aking naisin”. Kung kayat walang sinoman ang maaaring pumigil sa bawat isa.

Subalit katotohanan na ang kalagayan ng tao sa daigdigang ito’y mayroon ng katapusan. Ang bawat isang kakayanan ay mayroon ng limitasyon. Ang kaunawaan ng bawat isa ay mayroon din naman na isang lugar na doon lamang mananatili. Kung kayat sa kabila ng kalayaan na taglay ng bawat isang kalagayan ay darating ang panghihina, darating ang mga bagay na hindi niya mauunawaan, darating ang mga pagsubok na hindi niya kayang pigilan. At dahil dito, sa pagmamahal ng Diyos sa tao, bagamat ang tao’y nakalilimot, bagamat ang tao’y nagpapabaya, magsusugo ang Dakilang Lumikha dahil sa pagmamahal sa Kanyang mga nilikha.

Magsusugo siya ng “Juan”, na kung saan ito’y mangangaral, magtuturo at magsasabing ituwid ang inyong landas upang kayo ay patawarin ng Diyos.

Sino ang “Juan” na ito na isusugo sa bawat isang kalagayan? Marahil ito’y isang kaibigan, marahil ito’y itinuturing mong kaaway, sapagkat sa magaspang na salita’y ito’y magsisilbing kontrabida. Marahil ang “Juan” na isusugo ay ang iyong magulang, ang iyong kapatid, ang iyong pananampalataya na siyang magpapaalala at magsasabing “ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan.”

Kung kaya’t ang “Juan”  ay laging pinagkakaloob sa bawat isang kalagayan, sapagka’t katotohanang bahagi ng pagkasulong at pag-unlad ang ikaw ay madarang sa apoy ng pagsubok. Hindi ka mabubuhay ng para lang sa sarili mong kasiyahan. Hindi mo makakamit ang tunay na kaligayahan kung natatamo lamang ng iyong sarili ang mga kagaangan ng buhay sa daigdigang ito. Bagkus higit na magbibigay ng kaligayahan sa iyong kalagayan ang paglingap sa iyong mga kapwa.

Kung kaya’t lagi ang pagtatanong sa iyong sarili, sa iyong paglalakbay sa daigdigang ito ay ano ang papel mo pagkaminsan, ikaw ang taong nagsisilbing Juan sa iyong kapwa o ikaw ang taong sinasabihan na ituwid mo ang iyong landas, ikaw ay magsisi upang ikaw ay patawarin ng Diyos?

Kung kaya’t sa bawat isang mag-aaral, lagi nawa ang inyong pagsusuri sa inyong mga sarili. At tunay nawa na magampanan ninyo ang tungkulin ng pagiging sugo, ng pagiging “Juan” sa maraming kakapatid sa inyong kapaligiran.

Ito lamang ang bahagi ng pag-aaral na sa inyo’y ipagkakaloob ng inyong lingkod at tunay nawa na ang bawat isa ay magsikhay, na ang bawat isa ay magsikap na maiangat ang antas ng kanyang kalagayan, hindi lamang sa gawi ng materyal higit na’y ng moral at ng espirituwal.

Muli ay tanggapin ninyo ang pagpapala, maghari ang liwanag, ang kapayapaan sa inyong paglalakbay sa dako paroon ng buhay, ngayon at sa lahat ng sandali.

Ang inyong patnubay… Juan.