Mas Maging Mabunga Ang Mga Binhing Itatanim Ngayong Bagong Taon

Medium : Kap. na Ligaya
January 2, 2021 / 5:07 pm

Binabati ko ang lahat at bawat isa sa inyo ng isang manigong bagong taon at nawa’y maghari lagi na ang ganap na kapayapaan ng inyong pag-iisip, damdamin at kalooban, ngayon at magpakailanman.

Mga minamahal na mga kapatid, nagsisimula na naman kayo sa panibagong yugto ng buhay kung tawagin. At marahil, sa isang mag-aaral ng dakilang simulaing ito ng espiritismo, alam ninyong nagbago lamang sa pananda ng tao ang pagkakaroon ng bagong taon o bagong araw ng isang taon. Subalit sa pag-aaral ninyong iyan, walang bago kundi sa bawat sandali na sa inyo ay darating maging ito ay luma o maging ito ay bago, ay lagi nang inihahanda ninyo ang inyong sarili upang kay pala’y lalong maging maganda, lalong maging mabunga ang mga binhing itatanim ninyo sa malawak na bukirin ng Panginoon. At sa pagtatanim ninyong iyan ng mga binhi, taglay sa inyong mga sarili na kayo nga’y hindi pinababayaan, nakatunghay sa inyo ang Dakilang Ama lalo pa nga sa panahon ng inyong pagpapatunay, sa panahon ng inyong pagtupad ng inyong banal na tungkulin, ang kayo’y makapaglingkod sa inyong mga kapaligiran. Sapagkat ang mabuhay sa kapatagan, sa simula’t simula pa lamang ng inyong pagkaunawa, alam na ninyong masalimuot ang buhay sa kapatagan. Kung papaanong ang daigdigang ito ay binansagang daigdigan ng luha o daigdigan ng mga luha at hinagpis, hindi naman nangangahulugan na lagi na lang ganyan ang magaganap sa inyong mga buhay, kundi kung kayo nga sa inyong mga sarili ay nagtataglay ng matapat na nasain, ang mga luha, ang mga hinagpis ay hindi magiging sagwil bagkus ito’y magiging kalasag ninyo upang patunayan sa inyong mga sarili, sa inyong mga kapaligiran na sadyang ang mabuhay sa kapatagan ay hindi mawawaglit ang pagluha. At ang pagluha ay hindi sagisag ng kalungkutan kung hindi ito’y sagisag ng kaligayahan, sagisag ng pagpapasalamat, sagisag ng kaligayahan ng dahil sa mga pangyayari ngang nagaganap at magaganap pa sa inyong mga buhay. Ang mga luhang ito’y magsisilbing lakas ng pananampalataya upang kayo ay magpatuloy, taglay sa inyong mga sarili ang katatagan, ang pagkakaroon ng ganap na pananampalataya na kayo nga’y mga anak ng Diyos at hindi kayo pinabayaan.

Kung mayroon man ng mga hinagpis, kung mayroon man ng mga kalungkutan, kumbaga sa isang pintor, ang mga hinagpis na ito’y nagbibigay ng mga makukulay na mga pangyayari upang ang buhay na inyong isinasakatuparan ay magkaroon ng kagandahan. Hindi man masarap ang puro ligaya sapagkat kung papaanong nilalang ng Diyos ang daigdigan na mayroon  ng liwanag at dilim, at mayroon ng araw at mayroon ng gabi. Kaya nga mga minamahal ko, itanim ninyo sa inyong mga pagkatao na ang mabuhay sa kapataga’y sadyang masarap. Nagkakaroon ng ibat ibang pangyayari, nagbibigay ng mga aral, nagbibigay ng mga halimbawa upang kayo sa inyong mga sarili ay matuto, magkaroon ng mga danasing magiging gabay ninyo dumating man sa inyo  ang mga kahinaan.

Mga minamahal ko, nalalaman kong sa pagbabago ng taon, bagaman ang pagbabago’y lagi  ninyong isinasakatuparan lamang mga minamahal ko, nais ko sanang ang susunod na mga araw ay lalong mas maganda, mas maging maliwanag, mas maging malinaw ang bawat pananaw ng inyong mga kakapatid. Lagi na’y hanapin ninyo ang kagandahan. Lagi na’y uunawain ninyo ang inyong paligid. Lagi na’y isasantabi ninyo ang inyong mga sarili upang kayo pala’y lalong madama ng inyong paligid na uhaw sa pang-unawa, na uhaw sa mga kaalamang nauukol sa kaluluwa upang sa ganitong pagkakataon bukod sa maihayag ninyo ang kagandahan ng simulaing ito ay maipadama ninyo sa kanila ang katotohanang siyang magbibigay ng liwanag sa mga lambong na nasa kanilang mga bumbunan. Kayang-kaya ninyo mga minamahal ko bagaman kayo rin sa inyong mga sarili ay maraming suliranin, maraming pangyayari sa inyong buhay na hindi ninyo kayang liripin subalit pakatandaan ninyo na ang lahat ng nangyayari ay sa kalooban ng Dakilang Ama.

Kaya mga minamahal ko, itanaw ninyo ang inyong mga paningin sa maliwanag na panig ng buhay upang mapuspos kayo kung hindi man lubusan ng mga kaligayahan, mapuspos kayo ng kapayapaan, mapuspos kayo ng mga bagay na siyang aalok, na siyang magbibigay ng mga kasiyahan sa inyong mga suliranin, sa inyong mga pag-aalala at pakatandaan ninyo mga minamahal ko, ang lahat ay mayroon ng katapusan.

Dahil dito mga minamahal ko, ipagpatuloy pa ninyo ang mga pagsasaliksik. Ipagpatuloy pa ninyo ang inyong paglalakad sa mga liblib na mga pook upang maipamahagi ninyo sa kanila ang mga karunungang kinauuhawan, ang mga kaalamang kapos sa kanilang mga kaisipan.

Ang lahat ay patungo sa pagkasulong, walang mananatili sa kanyang kalagayan na hindi magtatamo, kahit unti-unti, maghahanap at maghahanap ang kanilang mga uhaw na pagkatao.  At sa ganitong pagkakataon ay naririyan mga minamahal ko ang tagumpay ng inyong pag-aaral na hindi kailanman masasayang sapagka’t kayo’y nakalaan, bukas ang inyong mga palad upang sila’y inyong tanggapin, anoman ang kalagayan nila sa buhay, maging marunong o mang-mang, maging mayaman o dahop, bata o matanda, lalake o babae. Ganyan ang inyong magiging pagtanggap sa bawat pangyayaring nagaganap sa inyong kapaligiran.

Umasa kayo mga minamahal ko na ang Kabatlayaan ay nasa inyong likuran upang kayo’y alalayan sa mga darating pang panahon na sa kanilang paniniwala’y mayroon pa ng mga higit na mga pangyayari na maaaring magbigay sa kanila ng kalungkutan.

Kayo ang mga musikang magpapaaliw. Kayo ang mga luhang pamahid sa kanilang mga kahinaan. Kayo ang magiging gabay upang sila’y magkaroon ng lakas na ipagpatuloy ang kanilang mga naantalang tungkulin at iyan mga minamahal ko ang sana’y maisakatuparan ninyo nang buong kababaan, nang buong katalinuhan, nang buong pag-ibig, pagmamahal, kalakip ang pagpapasakit.

Iyan mga minamahal ko, matanim nawa sa inyong pagkatao na ang bagong taong papasok ay inilalaan nyo lagi na sa kalooban ng Dakilang Ama. Katulong ang inyong mga sarili sa pagganap, pagtupad ng inyong mga tungkulin, hindi lamang ng dakilang simulaing ito kundi higit na’y bilang mga kapatid ng inyong mga kapatid sapagkat kayo ay nagmula sa iisang Ama.

Iyan lamang at ako sa inyo ay nagpapalam.

Maghari nawa ang ganap na kapayapaan ng inyong damdamin at kalooban, kalakip ang pananampalataya, ang katatagan ng inyong pagkatao tungo sa inyong pakikipagkapwa, tungo sa inyong mga kapaligiran nang mayroong ngiti sa mga labi.

Paalam … Arkanghel Rafael.