Pagtitika Sa Nakaraan, Pamamanata Sa Kinabukasan

Medium: Kap. na Robit
January 2, 2021 / 5:58 pm

Isang maligayang pagbati mula sa Kaitaasan. Isang masaganang hapag ang sa inyo’y iniaalay at tunay nawa na ang bawat isa’y makadama ng liwanag, ng kapayapaan, ng kagalakan ng inyong mga kalooban sa dakilang sandaling ito.

Mga minamahal na mga mag-aaral, ang panahon ay nagpapahayag ng pamamaalam. Pamamaalam sa maraming bagay, subalit ito’y nagbubukas sa panibagong yugto ng panahon.

Sa bawat isang kalagayan, ang pamamaalam ay maraming kahulugan, maraming kadahilanan, marahil ito’y pamamaalam ng isang buhay, pamamaalam sa mahal sa buhay, pamamaalam sa isang lugar, pamamaalam sa isang sitwasyon o karanasan. Subalit ang pamamaalam na ito’y maraming kadahilanan at nagdudulot din ng maraming kaparaanan.

Ang nakaraan na panahon na lumipas ay sinasabing hindi na magbabalik, subalit taglay nito ang alaala, ang ibat ibang karansasan, ng ibat ibang damdamin. At sa mga pangyayaring ito kung ang bawat isa ay nagsusuri… ang nakaraan ba’y nagtuturo upang magsisi? Ang nakaraan ba’y nagdulot ng bagong karunungan, ng bagong katuwiran, ng bagong pang-unawa at paninindigan? Ang mga nakaraang karanasan ba’y isang masakit na palo na nagtuturo upang ang tao ay matutong mag-impok, upang ang tao’y matutong alagaan ang kanyang kalusugan? Ang nakaraang karanasan ba’y nagsasabi kung ano at sino ang mahalaga sa iyong buhay? Ang nakaraan ba ay nagbigay sa iyo ng kaunawaan upang pahalagahan mo ang nalalabing panahon? Ang kalakasan at biyayang mayroon ka kung ang mga bagay na ito ay inyong mapag-iisipan, marahil marami kang iiwan.

Ikaw ay magpapaalam sa iyong kahapon na alam mong ito ang kaparaanan upang dalisayin ang iyong tunay na pagkatao. Kung iyong nauunawaan na ang iyong mga karanasan ng kahapon ay kinakailangan mong iwanan, iyong naiintindihan na ito ay paglilinis ng iyong mga daraanan. Kung kaya’t sasabihin mo sa iyong sarili, nauunawaan ko, ako’y nagsisisi at sisikapin kong baguhin ang aking mga kamalian.

At sa kabilang dako, sa iyong pag-iisip, sa iyong pagsusuri, nakita mo ba ang mga taong ngumiti, humalakhak, sapagkat ikaw ang naging daan sa mga ngiti at halakhak na yaon? Kung ikaw ay magbabalik tanaw, nalaman mo ba na ang iyong kapwa ay natutong tuwirin ang kanyang landas sapagkat ikaw ay nagturo? Ikaw ay nagbigay ng inspirasyon upang pahalagahan nya ang buhay na mayroon siya? Natanaw mo ba kung sino ka sa nakaraang panahon ng iyong buhay at sasabihin mo sa iyong sarili na magpapatuloy ako sa bukirin ng Ama? “Magpapatuloy ako bilang isang manggagawa at sisikapin ko na ibigay ang aking panahon, ang aking talento, ang biyaya na mayroon ako upang ako ay kalugdan ng Ama. At patuloy akong maghahatid ng kagalakan, ng kapanatagan, ng inspirasyon sa mga taong kulang pa ng kaalaman ng nauukol sa kabanalan. “

Kung kayat sasabihin mo sa iyong sarili, “Ama patuloy mo akong gabayan, patuloy mo akong tulungan, turuan upang ako’y maging tapat na lingkod habang ako’y nabubuhay at patuloy na naglalakbay sa daigdigang ito. “

Kung kayat sa iyong pamamaalam, ito’y isang panahon ng muling buhay, ng muling pagkakataon upang ipagpatuloy ang iyong sinimulan. Tunay nawa na ang bawat isa’y magkaroon ng malawak na pang-unawa upang inyong mapanindigan ang inyong pangako, mapanindigan ang pananampalataya na mayroon ang bawat isa sa pamamagitan ng paraan sa inyong pamumuhay sa kapatagang ito.

Ito lamang ang maikling bahagi ng pag-aaral na sa inyo’y maipagkakaloob at muli ang bawat isa ay makatamo ng kapayapaan sa inyong mga kalagayan ngayon at sa lahat ng sandali.

Paalam, ang inyong patnubay … Mateo.