Paggawa, Paggawa At Paggawa, Ang Panawagan Ng Kabatlayaan Sa Lahat

Medium: Kap. na Ligaya
January 16, 2021 / 5:07 PM

Sumainyo nawa ang masaganang pagpapala mula sa Dakilang Ama at nawa’y ang mga biyayang sa inyo ay pinagkakaloob ay magdulot nawa ng kalusugan ng inyong mga pagkatao na gagamitin sa pakikitalad, pakikibaka sa anumang uri ng mga pagsubok, anumang uri ng mga biyaya na kakasangkapanin ng Kabatlayaan upang ang tao ay magising sa katotohanan. Tanggapin ninyo ang walang hanggang pagpapala at maghari nawa ang kaliwanagana ng pag-iisip, kahinahunan ng damdamin, kapanatagan ng inyong mga kalooban, ngayon at magpakailanman.

Mga iniibig na mga kapatid, ang kasalukuya’y damang-dama ng inyong pagkatao at sa kalagayang ito ng inyong mga sarili, batid ng lahat at bawat isa na ang mga sandali’y patuloy na lumilipas at ang paglipas na ito ay hindi na muling magbabalik. Dahil dito mga minamahal ko, ilan kaya sa aking mga minamahal na kapatid ang nagpapahalaga sa bawat sandali na sa kanila ay pinagkakaloob ng Kabatlyaan? Ilan na kaya sa aking mga minamahal na mag-aaral ang nagising sa katotohanan na kinakailangang umalinsabay kayo sa matuling paglipas ng mga sandali? Pag-alinsabay sa paggawa ng mga mumunting kabutihan at kabanalan sapagkat ito ang magiging baunan ng lahat at bawat isa. Ito ang magiging pagkain ng sinomang nagugutom sa katotohanan. Ito’y magsisilbing pamatid-uhaw upang ang mga nanlulumo ninyong mga pagkatao’y magkaroon ng kasiyahan at hindi maging hadlang upang hindi ninyo ipagpatuloy ang inyong mga paglalakbay patungo sa dako paroon ng inyong buhay.

Kung magkakagayon, naniniwala ang Kabatlayaan na anoman ang kalagayan ninyo sa buhay, anoman ang mga biyayang taglay ng inyong mga pagkatao ay inyong ipagpapasalamat sapagkat batid ninyong ito’y mula sa Dakilang Ama. Ito’y mga biyayang pangangailangan upang maisakatuparan ninyo nang buong katapatan, nang buong kababaan, ang buhay at lakas na inyong tinataglay.

Kaya nga mga minamahal ko, hindi nagsasawa ang Kabatlayaan na lagi na’y nanawagan at kumakatok sa inyong mga puso. Habang nagtataglay pa kayo ng buhay at lusog ng katawan, gamitin ninyo ito sa mga gawaing inyong natutuhan at nalalaman ko, lutas na sa lahat at bawat isa ang mga kaparaanan kung papaano ilalagay sa larangan ng paggawa. Hindi na kayo mga paslit na bata at huwag namang itangos ng inyong mga ilong, kapos man kayo sa yaman ng lupa subalit nag-uumapaw ang inyong mga pagkatao sa yaman na nauukol sa inyong mga espiritu.

Kaya mga minamahal ko, paggawa at paggawa ang panawagan ng Kabatlayaan. Bawat sandali, bawat pagkakataon na ang simulain ng pag-ibig ay padadama niyo sa inyong paligid ay sapat na upang ang mga sandali ng inyong mga buhay ay maging kapakipakinabang.

Mga payak na pangugusap ang pinagkakaloob sa inyo ng Kaitaasan upang minsan pa’y matanim sa inyong pagkatao, manatili sa bawat himaymay ng inyong mga puso, masiksik sa bawat kaisipan ng isang mag-aaral upang kay pala’y huwag kayong makabitiw sa inyong mga sarili, huwag manghina ang inyong mga pananampalataya, huwag kayong padaig sa mga hibo ng laman na pangkaraniwang nagiging sagabal upang kayo’y makapagpatuloy sa paglalahad, sa pagpapadama sa inyong mga kapwa kung ano nga ang dakilang simulaing ito ng pag-ibig, kung papaano ninyo ipupunla ang mga binhi ng kabutihan at kabanalan, kung papaano ninyo ito didiligin ng mga salita ng Kabatlayaan upang ito’y magsiyabong, magkaroon ng mga malabay na sanga, mamulaklak, at pagkatapos ay mamunga ng sagana.

Lamang mga minamahal ko, kalakip ang pagpapasakit, kalakip ang pagtitiis, kalakip ang malawak na pang-unawa, kalakip ang pagpapatawad, kalakip ang pagmamahal sapagkat sa pamamagitan ng mga salitang sa inyo ay aking binanggit kung ito nga ay isasakatuparan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa pamamagitan ng inyong mga gawa, sa pagsasakatuparan ng inyong mga natutunan, iyan ang magsisilbing liwanag na hahawi sa kadilimang lumalambong sa maraming nilikha.

Iyan ang mga liwanag na sisilay sa kanilang mga pagkatao. Iyan ang magsisilbing mga pagtapik upang sila’y magsibalikwas, bumangon sa kanilang mga pagkakahiga at muling ipagpatuloy ang mga naantalang paglalakbay nang dahil sa kanilang pagkalibang sa mga bagay na walang kabuluhan.

Mga minamahal ko, maraming suhestiyon, maraming mga panukala. Paulit-ulit ang panawagan ng Kabatlayaan at nawa’y huwag ninyong ikabagot o magsilbing mga hangin na pagkatapos madama ng kabilang panig ng inyong mga katawan ay lalagos lamang na parang walang anoman. Mga suwestiyon kung hindi man lahat ay maisasakatuparan, pilitin nga ninyong matanim sa inyong mga pagkatao kung hindi man lubusan, hindi man lahat ay inyong isakatuparan, subalit kapag kayo’y nagkaroon ng matibay na pagkakilala sa kapangyarihan, sa katarungan at pagmamahal ng Dakilang Ama, katotohanang sasabihin ko sa inyo kayo ang mga bagong nilalang na nahahandang magpakasakit alang-alang sa pagkasulong hindi lamang ng inyong mga pagkatao kundi higit na’y sampo ng dito ay namamayan at gayon din ang daigdigang inyong pinamamayanan.

Mga minamahal ko, isa pang aking mailalahad, bigyan ninyo ng pagkakataon na sinuhin ang inyong mga pagkatao. Tingnan ninyo ang bawat himaymay ng inyong mga puso. Alisin ninyo ang mga agiw na nagsusumiksik, na nagiging dahilan upang maantala ang pagsasakatuparan ninyo ng simulain ng pag-ibig na lagi na’y minimithing maisakatuparan ng sangkatauahan. Maging matatapat kayong mag-aaral. Maging matatapat kayong manggagawa, hindi lamang sa salita, kundi higit na’y sa paggawa, paggawa at sa paggawa. Iyan ang magiging tuntunan upang maatim ninyo ang rurok ng tagumpay na marating ang Kaharian ng mga Langit.

Iyan mga minamahal ang aking maiiwan sa mga sandaling ito. Isukbit ninyo sa inyong mga lukbutan at sa mga pagkakataong inyo itong pagbalikan, gawin ninyo sapagkat ito ay magiging tagaharang o preno upang ang maliliit na mga hibo ng laman ay isa-isa ninyong mailagay sa isang tabi.

At punuin ang inyong mga pagkatao ng mga gawaing may kabutihan at kabanalan na inaaral sa inyo ng Kabatlyaan.

Yan lamang mga minamahal ko, maghari nawa ang ganap na pagkakaisa, ang ganap na katapatan, kalakip ang pagtitiis, kalakip ang pagmamahal. Ako sa inyo ay nagpapaalam… Apostol Santiago.