Ano Ang Pag-iipon At Paghahanda Na Itinuro Ni Hesus?

Medium: Kap. na Sweet
April 10, 2021 / 2:30 PM

Tanggapin ninyo ang pagpapala mula sa Kaitaasan at nawa’y manariwa, maging mabuti at masustansyang lupa ang inyong pag-iisip, pang-unawa at kamalayan sa panibagong pagtanggap ng mga aralin at pang-espirituwal, upang magsilbi itong lakas at subaybay sa inyong pakikitalad sa daigdigang ito ng materya. Kapayapaan ang maghari sa inyong lahat, ngayon at sa lahat ng sandali.

Inihalintulad ni Hesus ang kaharian ng Ama ng mga Langit sa sampung babae na naghihintay sa lalaking ikakasal. Lima sa kanila ay matatalino at lima ay mangmang. Sapagka’t habang sila ay naghihintay sa lalaking ikakasal, ang lima na may dalang ilawan subalit walang dalang langis sa kanilang lukbutan, samantalang ang lima naman na matatalino, bukod sa mayroong dalang ilawan ay mayroong dalang langis na kanilang baon. At sa mahabang paghihintay sa lalaking ikakasal, dala marahil sa pagod ay nakatulog sila sa paghihintay. Ano pa’t sa kalaliman ng gabi ay may sumigaw … “narito na ang ang lalaking ikakasal!”, kaya’t sila’y nagising, sabay-sabay na pinagningas ang kanilang ilawan upang mapansin ng lalaking ikakasal. Subalit gaya ng itinalaga at isinulat sa aralin ng buhay at ng panahon, ang limang mangmang ay kinapos ang kanilang langis. Sinubukang manghingi sa limang matatalino subali’t sinabi sa kanila na… “hindi kasya sa inyo ang aming langis, humayo kayo at bumili ng langis sa bayan.” Subalit sa kanilang pagbabalik, sinarado na ng lalaking ikakasal ang pintuan at hindi na sila nakapasok pa. Kaya’t sinabi ni Hesus, “magpakapuyat kayo sapagka’t hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang lalaking ikakasal.”

Bukod sa hinihiling na ang tao o mag-aaral na maghanda sa kanilang pakikipamuhay, sapagka’t hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang lalaking ikakasal ay walang sinoman ang maaaring makapagtalaga ng oras kung kailan siya darating. Hinihiling sa tao’y maghanda, mag-ipon ng langis upang hindi kayo kapusin kahit na sa kalaliman ng gabi’y magniningas ang inyong ilaw na sasalubungin ang lalaking ikakasal.

Sa pag-aaral ng espiritismo, na lagi nang pinalalawig ang diwa upang umakma sa buhay ng tao, sa sandaling ito ng inyong pag-aaral, palalawigin natin ang diwang ito, ang diwa ng halaga ng paghahanda sa isang sandaling kinatatakutan ng tao, sapagka’t siya’y walang sapat na baon at nabubuhay sa kamangmangan.

Paghahanda ang hiling sa lahat ng tao, subalit papaano ba maghahanda ang isang nilalang? Papaano isasaayos ng isang mag-aaral ang kanyang buhay? Papaano niya gugulin ang limitadong sandali na ipinagkaloob sa kanya? Paano niya ipakikipamuhay ang dalawamput-apat na oras sa loob ng isang araw na hindi magbabago, subalit maaring kulangin ang isang tao kung hindi niya pamamahalaan ang panahon sa tumpak na kaparaanan.

Mga minamahal ko, bukod sa paghahanda ay nais ni Hesus na mag-ipon kayo ng mga langis sapagka’t ang langis na ito ang magpapaningas sa ilawan na taglay ng bawat nilikha. Ano ba ang langis? Gaya ng inilarawan sa parabula ni Hesus, ang langis ay nagbibigay ng liwanag. Ang langis ay nagbibigay din naman ng init, ang langis ay nagbibigay din ng subaybay. Bago ninyo maramdaman ang liwanag, ang init at ang subaybay, kinakailangan na magkaroon kayo ng sapat na pang-unawa sapagka’t maaring tinataglay mo na ito subalit hindi napahahalagahan. Nasa iyo na ang langis, subalit hindi nagagamit sa tumpak na kaparaanan. Nasa iyo na ang liwanag subalit nananatiling nandoon sa ilalim ng takalan. Nasa iyo na rin ang init ng balabal ng pagmamahal ng Kaitaasan subali’t ito ay nakatago lamang sa isang baul.

Alalaumbaga, kinakailangang hasain ninyo ang inyong pang-unawa, kumapit kayo sa isang pag-aaral na magbibigay paliwanag sa mga nangyayari sa inyong buhay nang mayroon ng karunungan at pag-ibig.

Nais ng Kabatlayaan at ito ang ibinabandila sa inyo, mag-aral kayo ng isang simulain na magpapalaya sa inyo sa mga sinaunang kamangmangan, tradisyon, kinagisnang kaugalian na kadalasan ay nauuwi lamang sa kamangmangan at maling pagsunod. Nais din ng Kabatlayaan na magkaroon kayo ng pag-aaral na hindi nananakot. Hindi kayo tatakutin na kung kayo ay hindi sumunod sa dogma o sakramento ay kayo’y mabubulid sa impiyerno. Hindi kayo tatakutin na kung hindi susunod sa tradisyon, kayo ay tatanggalin sa isang samahan. Hindi kayo tatakutin at bubuhayin lamang sa takot, manapa’y bibigyan kayo ng lakas ng pang-unawa upang kayo ay kumilos nang walang takot, nang walang pag-aalala, nang walang kinatatakutan na mahihiya kayo sa inyong pamayanan. Lahat ay bibigyan ng pang-unawa upang kayo ay lumaya, upang kayo ay maging masigla, hindi mag-aagam-agam sapagka’t hindi mapapahaba ng kahit na isang metro ang inyong buhay at inyong lalakbayin sa pamamagitan lamang ng pag-aalala at pagkatakot.

Nais ng Kabatlayaan na mag-aral kayo ng isang simulain na hindi maghahatihati, hindi sasabihing tama ito at mali ang iba kundi naroroon ang pagkakaisa. Lahat ay mabuti sapagka’t kayo ay hahatulan hindi sa pamamagitan lamang ng inyong talino kung hindi sa pamamagitan ng inyong kawanggawa. Hindi kayo hahatulan sa pamamagitan ng inyong talas at mabulaklak na pananalita, kundi kayo ay hahatulan sa inyong busilak, magaan, at malinis na budhi o kunsensya.

Kaya’t kung dito pala kayo hahatulan, ano pa ang silbi na sukatin mo ang pag-aaral ng iba? Ano pa ang silbi na pintasan mo ang iba at ikaw ang mas mahusay?

Mga kapatid ko, hindi ganito ang simulain ni Hesus. Ang simulain Niya’y simulain ng kababaan ng loob, kahinahunan, ng pag-ibig, na hindi lamang susukat sa antas ng tao sa kanyang lipunan. Ang nais ng Kabatlayaan ay kayo’y gumawa, upang makita at malaman ng inyong kapatid, ng inyong kapitbahay, maging ng inyong mga kaaway kung ano ang inyong pinag-aaralan, sapagka’t makikita sa inyo’y kahinahunan, malawak na pang-unawa na hindi humahatol. Nasa sa inyo’y pag-ibig, nasa sa inyo’y tunay na pagmamahal, hindi lamang sa inyong kamag-anak kung hindi sa inyong kaaway, hindi lamang sa inyong lahi kung hindi sa iba pang lahi at kulay.

Mga minamahal ko, kung ito ang karunungan na nasa inyo, magiging matalino kayo sa inyong kalagayan sapagka’t ang nasa inyo’y karunungang pang-Kaitaasan, pangkalahatan, pang-uniberso, at dahil dito’y kayo’y lalaya, hindi mamimintas o hahatol, walang pag-aalala o pag-aagam-agam, mauunawaan ang bawat pangyayaring dumarating sa inyong buhay, ano ang dahilan nito, ano ang halaga nito sa inyong espiritu at saan kayo dadalhin ng mga pangyayaring ito sa inyong pakikipamuhay.

Kung ang ganitong uri ng pag-aaral, karunungan at katalinuhan ang natatampok sa inyong pag-iisip, mga minamahal ko, anomang oras na dumating sa inyo ang lalaking ikakasal ay handa kayo sapagka’t nauunwaan ninyo ang pakay ng Ama kung bakit ipinahihintulot ang mga ganitong karanasan.

Si haring Solomon, sa panimula ng kanyang panunungkulan, hindi ninya ninasa ang kayamanan. Hindi rin siya nagnasa ng tapang, hindi siya nagnasa ng kasikatan na siya’y itanghal, sundin ng kanyang nasasakupan, kung hindi ang hiniling niya ay magkaroon ng katalinuhan, ng karunungan na mapamunuan niya ang kanyang kaharian. At ito rin nawa ang nasain ng bawat isa sa inyo, magkaroon kayo ng karunungang pang-espirituwal, ng katalinuhang pang-Kaitaasan, pang-Kalangitan upang mapamahalaan ninyo ang buhay na ito na  lubhang nakakalasing, mapanlinlang, nakahihilo, nakaaakit, nakapanghihina minsan, nakapapagod din, sapagka’t kung nasa inyo ang karunungan, katulad ni haring Solomon, maitatayo rin ninyo ang templo ng Herusalem na maging ang kasaysayan ay magpapatotoo rito.

At bilang pangwakas, tinanong si Hesus kung saan maihahalintulad ang kaharian ng Langit at ito’y pinaliwanag Niya sa pamamagitan ng parabula ng limang babaeng matatalino at limang babaeng mangmang. Sa pag-aaral ng espiritismo, muli’y alalahanin ninyo, “Patungo sa Diyos, patungo sa Langit, patungo sa kalayaan sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig.” Kaya’t mag-aral kayo, magtiyaga kayo. Sinabi ni Hesus … “magpuyat kayo”, magsunog kayo ng kilay, magsaliksik kayo hindi lamang sa pamamagitan ng aklat kung hindi sa loob ng inyong pagkatao. Unawain ninyo ang inyong sariling kahinaan, hanapin ninyo ito upang sa gayon ay ito ang una ninyong bigyan ng lunas sa inyong mga sarili upang kayo ay mabuhay, mapagkawanggawa, mabuhay sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos at pagmamahal ng Kabatlayaan.

Muli ang kapayapaan, karunungan at pag-ibig nawa ang maging kalasag ng aking mga kakapatid sa pakikitalad at pamumuhay sa daigdigang ito ng hinagpis, punong-puno ng pagsubok at pag-aaral, biyaya mula sa Kaitaasan at maunwaan nawa ninyo ito nang mayroon ng kababaan ng loob. Pag-ibig lagi ang iiwan ko sa inyo. Kapayapaan, ngayon at magpakailanman.

Paalam, ang inyong protektor… Antonio de Padua.