Paano Haharapin Ng Tao Ang Mga Kagulumihanan Ng Buhay?

Medium: Kap. na Robit
April 17, 2021 / 5:18 PM

Isang mapagpalang pag-aaral na naglalayong palawakin, patibayin ang inyong mga pananampalataya upang ang hangarin ng inyong mga puso at kaisipan ay lagi nang manahan sa inyong mga kalagayan, ngayon at sa lahat ng sandali.

Ang paglalakbay ng bawat isa sa kapatagang ito’y hindi laging tuwid, hindi laging payapa at dumarating ang iba’t ibang masamang panahon o alon ng buhay. Sa mga sandaling iyon ay marami kayong maririnig, marami kayong makikita na kung saan ang mga ito’y magdudulot ng iba’t ibang damdamin katulad ng takot. Ang mga pangyayaring ito ay naghahatid ng mga kaisipan, bumubuo ng mga ideya na kung saan ang tao’y nabubuo ang isang paniniwala na naghahatid ng kagulimihanan, ng pag-aalinlangan, ng takot sa kanyang kalagayan. Kung kaya’t tinatagubilin ng Kaitaasan sa lahat at bawat isa na lagi kayong mag-ingat at magsuri sa mga naririnig, nakikita sa mga impormasyon na maghahatid sa bawat isang kalagayan sa kaisipang mayroon ng kagulimihanan.

Mga minamahal na mag-aaral, inyong pakantandaan na ang isang paniniwala ay mayroong dalang lakas ng kapangyarihan upang ibuka ninyo ang inyong mga labi, ikampay ang inyong mga kamay at ihakbang ang inyong paa sa isang gawain. Subalit sinasabi ng Kaitaasan na lagi ninyong pag-ingatan ang pintig ng inyong mga kaisipan, kung kaya’t ipinapayo sa bawat isa na kung hindi mapipigilan ay sikaping ituon ang inyong mga kaisipan sa higit na mahalaga. Ituon ang mga kaisipan sa biyaya na mayroon kayo. Ibaling ninyo ang hangarin ng inyong mga puso sa paggawa ng mga bagay na magpapagaan sa inyong mga kalooban. Gumawa kayo ng mga bagay na magpapalimot sa mga takot na nagdudulot at bumabagabag sa inyong mga kalagayan.

At kung hindi maiiwasan at karapatdapat na mangyari ang inyong mga kinatatakutan ay laging ihanda ang inyong mga sarili sa pagharap sa hamong ito ng buhay. Taglay ang mga karunungang sa inyo’y itinuro, kalakip ang inyong taos pusong pananalangin at pakikipag-ugnayan sa Kaitaasan ay harapin ninyo ang takot na kung saan ay taglay ninyo ang paniniwala. Ilarawan ninyo sa inyong kaisipan na kayo’y magtatagumpay sa hamong ito. Ilarawan ninyo sa inyong isipan na taglay ninyo ang lihim na karunungan, ang mga sandatang inyong kinakailangan, upang ang takot na ito’y inyong magapi.

Lagi ninyong tatandaan ang sinasabi sa inyo ng Kaitaasan, na lakasan ninyo ang inyong loob … ang Diyos ay kasama ninyo. Ang kapayapaan ay mahirap unawain ng karamihan ang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan sapagka’t kaisa ninyo ang Kristo Hesus.

Ito lamang ang bahagi ko na sa inyo’y aking maipagkakaloob, at muli ay tanggapin ninyo ang pagpapala upang manahan sa bawat isang kalagayan ang tunay na kapayapaan ng inyong isip, damdamin at kalooban ngayon at sa lahat ng sandali.

Ang inyong patnubay… Juan.