Kung May Pagsubok, Maaari Bang Huminto Ang Tao Sa Pagtupad Ng Kanyang Tungkulin?

Medium: Kap. na Gigi
April 17, 2021 / 5:36 PM

Liwanag na nagmumula sa Kaitaasan ang ipinagkakaloob ng Dakilang Ama.  Ang mga ilawan na mahigpit na tatanganan ng bawat isa, ilaw na magsisilbing liwanag upang lubusang masilayan ng bawat isa ang landas ng katuwiran. Kapayapaan, ngayon at hanggang sa wakas.

Sa patuloy na ang tao ay dumaranas ng pagsubok ay hindi ito nangangahulugan ng pagtigil sa pagtupad ng mga tungkulin. Hindi ito nangangahulugan ng paghinto sa mga gawaing nauukol sa kabanalan at kabutihan. Ang pangkahalatang pagsubok na dinadanas ng tao’y nagdudulot ng mga alitigtigin, nagdudulot ng maraming pag-aalala, pangamba, o takot. Nagdudulot ng kagulumihanan, sapagka’t marami ang mga taong natigil o nahinto sa kanilang paghahanapbuhay. Tila baga ang pagsubok na ito’y wala nang katapusan.

Subalit ang isang mayroong matibay na pananalig at pananampalataya sa dakilang Lumikha ay hindi matitinag ng anomang pagsubok. Hindi makadarama ng pagkatakot at hindi magtatanong ng mga katanungang “kailan matatapos ang mga pagsubok na ito”, “hanggang kailan daranasin ang mga paghihikahos sa buhay”, “hanggang kailan daranasin ang pagkatakot sa tila walang kasiguruhang bukas”.

Ang mga pagsubok na ito’y huwag nawang maging hadlang at hindi dapat maging hadlang upang mahinto ang tao sa paggawa, upang mahinto sa kanyang pagpapatuloy ng sinumpaang tungkulin sa harapan ng Ama. Sa gitna ng maraming pagsubok, sa gitna ng maraming kahirapan, sa gitna ng tila walang katapusang pagsubok ay hindi nararapat huminto ang tao sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Patuloy ang tao na isasakatuparan ang tatlong uri ng pagkakawanggawa. Patuloy na tutupad ang tao sa kanyang tungkuling sinumpaan sa Ama. Hindi niya aalintahanin ang alin mang pagsubok. Aalisin ng tao ang lahat ng bumabagabag sa kanya at ito’y papalitan ng kapayapaan, kapanatagan at buo ang pag-asang ang lahat ng pagsubok na ito ay kanyang malalampasan.

Muli ay sumainyo ang kapayapaan. Ipagpatuloy ng lahat at bawat isa ang mga tungkulin sa gawi ng paggawa ng kabutihan at kabanalan. Maghahari sa lahat at bawat isa ang walang hanggang pagpapala ng Kaitaasan. Huwag kayong makadama ng pag-aalala, pagkatakot, sapagka’t naririyan ang Diyos. Naririyan Siya kailanman at hindi magpapabaya.

Kapayapaan ngayon at hanggang sa wakas.

Ako sa inyo ay nagpapaalam, ang inyong patnubay … Mateo.