Ang Pag-aaral Na Hatid Ng Simulain Ng Espiritismo

APOSTOL SANTIAGO
Medium: Kap. na Gina
May 1, 2021 /4:00 PM

Pagharian kayo ng kapayapaan mula sa Kaitaasan na Siyang nagbibigay ng liwanag sa bawat pagkatao, sa bawat kaisipan, damdamin at kalooban, ngayon at magpakailanman.

Hayaan ninyong batiin ko kayo ng biyaya ng kapayapaan sa pinagdiriwang ng isang mag-aaral sa Simulain ng Espiritismo na kaalinsabay nito’y ang pagpapalago ng bawat isang espiritu, katumbas ng panahon ng pag-aaral na siyang tutupad sa kanilang adhikain at karapatdapat na matupad sa panahon ng pamamalagi niya sa mundo na kanyang ginagalawan.

Sa bawat pag-aaral ng buhay, ibinibigay ng Diyos ang basbas ng katalinuhan na kasama sa kaangkinan ng bawat pagkatao na siyang nagbibigay sa kanyang kaisipan ng bawat hakbangin at paggawa sa kanyang pang-araw-araw na buhay, at dahil dito ay kinakailangang matupad ng isang mag-aaral o ng isang tao ang kanyang sinumpaang tungkulin, datapuwat sa panahon ngayon na ang tao ay laganap ang pagkagabagabag ng kalooban ng kanilang pag-iisip dala ng biyaya ng panahon ay maraming hindi makatupad ng kanilang tungkulin. Subalit sa isang mag-aaral, isang katalinuhang ibinibigay ng buhay sapagkat nadarama ng bawat isa na ang karamdamang kanilang tinatamo o ang paghihirap ng kanilang buhay ay isang biyaya ng karunungang uukit at magbibigay aral sa kanilang pagkatao, aalaumbagay isang pagkasulong sa espiritu na kinakailangang magbayad ng kanyang pagkakautang.

Mula sa pagkakatatag ng Simulain ng Espiritismo, ito rin ang bilang ng panahon na ang bawat isang espiritu ay nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng kalayaang magsaliksik ng mga pag-aaral na magiging baunan ng kanilang pagkasulong ng kanilang pag-angat, bilang nagbabayad sapagka’t kulang na kulang ang mga paggawa ng kanilang mga kalagayan, kaya’t ang panahong ibinibigay ng Kaitaasan sa situwasayon ng pandemya ay maraming espiritu ang nanaghoy sapagkat nagkulang sa kahandaan ng panahon, ng oras, upang makagawa ng mga kabutihan at pag-ibig na kinakailangan upang mabuo ang kanilang sinumpaan bago pa man sila isilang sa kapatagang ito ng mga hugis at anyo.

Hindi ba’t mapapalad ang isang mag-aaral na nakababatid ng kanilang mga kakulangang tungkulin? Kung kaya’t huwag ninyong aksayahin ang panahon, huwag aksayahin ang mga oras na inyong iginugugol sa bawat pagdilat ng inyong mga mata, sapagkat sa mga aral ng kawanggawa, sa bawat antas ng inyong paggawa, ito’y nababase sa pagkumpas ng inyong mga kamay, at sa paghakbang ng inyong mga panyapak. Sa bawat galaw ng inyong mga dila, nagkakaroon ng liwanag, nagkakaroon ng kadiliman ang bawat hakbangin sa tunay na kinaroroonan ng buhay. Kaya’t mga minamahal na mag-aaral, sa pagsapit ng bawat panahon na inyong ipagdiriwang, nawa’y ang bawat isang espiritu ay nagkaroon ng kagalingan. Sa bawat paglatag ng mga lalagyan ng inyong mga fluido na kinakailangan ng inyong mga katawang laman ay nawa’y tunay na makagaling sa inyong mga espiritu, upang ang panahon na pinagkaloob sa inyo ay hindi masayang sapagkat sa bawat biyaya na binibigay ng Kaitaasan ay kinakailangang may kalakip na pag-ibig sa kanyang paggawa.  Kinakailangang kagustuhan, hindi lamang inyong mga katawang laman, ng inyong mga kaisipan, kundi ng inyong espiritu, sapagkat sila ang tunay na may buhay na hindi namamatay, na hindi mawawala, sapagkat paulit-ulit na ito’y isisilang hanggang sa maging dalisay ang kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa. 

Kaya mga minamahal ko, ipagpatuloy ninyo ang pagsaliksik sa lihim ng buhay, ipagpasalamat ninyo ang bawat pagkakataon sa mga biyayang ibinibigay sa inyo, biyayang makasasakit sa inyong katawang laman at biyayang makapagsusulong sa inyong mga espiritu. Dadalhin ng bawat isa ang mga pag-aaral hanggang sa buhay at mundo ng mga espiritu, kayat pahalagahan ninyo ang pag-aaral ng simulaing ito ng espiritismo. Isabuhay, ipakita sa inyong kapwa, isaalang-alang ang bawat biyayang ipinagkakaloob sa inyo upang tunay na makagawa at magkaroon ng pagkakataong matapos ng espritu ang kanilang sinumpaang tungkulin.

Ito lamang ang iiwan ko sa pagkakataong ibinigay ng pag-aaral na ito. Muli ang pagbati ko sa biyaya ng kapayapaan, biyaya ng liwanag ng inyong pag-iisip, damdamin at kalooban, ngayon at magpakailanman. Ako ay patuloy na makikipag-aral sa lahat at bawat isa, ang inyong patnubay … Santiago.